کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر توسط موسسه فراز اندیشان دانش بین الملل در تاریخ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در شهر تهران برگزار می شود.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میگردد.

اهداف کنفرانس:

ا-یجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران ،دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمینه مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و علوم جغرافیا
-ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و علوم جغرافیا
-آشنایی با مفاهیم جدید در سازه ، طراحی و شهرسازی و جغرافیا
-ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران کشوری و استانی  و دانشگاهیان
-آشنایی دانشجویان با مباحث مرتبط با عمران ، معماری و شهرسازی و علوم جغرافیا
-برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس
-بررسی مشکلات ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای عملی در بعد  عمران،معماری و شهرسازی
-بررسی چالش های رشته های تخصصی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست
-بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه ی عمرانی و توسعه شهری و معماری پایدار
-بررسی نقش مدیریت ساخت و ساز در توانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه
-ترغیب بخش خصوصی به استفاده از فناوری های نوین در امر ساخت و ساز شهری
-شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش معماری بومی کلانشهر ها

محورهای کنفرانس:


 عمران:

 محورهای اصلی:
·         مهندسی سازه
·         مهندسی ژئوتکنیک
·         کاربردهای سنجش ازدور
·         مهندسی نقشه برداری
·         مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
·         مهندسی ارزش و ارزیابی ریسک
·         مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
·         مهندسی محیط زیست
·         سایر موضوعات مرتبط


زیر محورها:

1.       مهندسی سازه و زلزله
2.       کنترل سازه های مهندسی عمران
3.       روش های عددی در مهندسی عمران
4.       مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
5.       مهندسی ژئوتکنیک
6.       کاربرد روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک
7.       فناوری و مصالح نوین در مهندسی ژئوتکنیک
8.       دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ای
9.       کاربردهای سنجش ازدور
10.   مهندسی نقشه برداری
11.   مدیریت بحران و پدافند غیرعامل درمهندسی عمران
12.   مهندسی ارزش و ارزیابی ریسک درمهندسی عمران
13.   فناوریهای نوین در صنعت ساختمان
14.   مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
15.   ارزیابی و تحلیل ریسک
16.   ارزیابی و تحلیل مخاطرات طبیعی- تکنولوژیکی
17.   مقاوم سازی سازه ها و کاهش خطرپذیری
18.   مهندسی محیط زیست و کاهش خطرپذیری
19.   مدیریت منابع آب و کاهش خطرپذیری
20.   کنترل سیلابها و کاهش خطرپذیری


 معماری:

 محورهای اصلی:
·         معماری و شهرسازی اسلامی
·         مهندسی معماری و توسعه پایدار
·         معماری و گردشگری
·         اقلیم و معماری پایدار                               
·         محیط ، مصالح و معماری
·         فرهنگ و معماری
·         معماری و شهرسازی اسلامی
·         سایر موضوعات مرتبط


 زیر محورها:

معماری و شهرسازی اسلامی:
1.       شناخت ارزش هاومفاهیم معماری وشهرسازی اسلامی
2.       راهبردها وراهکارهای تحقق نظریه های معماری وشهرسازی اسلامی
3.       تاثیر فرهنگ  وبازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی
4.       نمودهای معماری سنتی واسلامی در معماری و شهرسازی ایران
5.       جایگاه معماری وشهرسازی اسلامی در جهان معاصر
6.       واقع گرایی و آرمان گرایی معماری وشهرسازی اسلامی
7.       نقد وتحلیل نظریه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملی وبین المللی در زمینه معماری وشهرسازی اسلامی
8.       روش های نظریه آفرینی در معماری وشهرسازی اسلامی


 مهندسی معماری و توسعه پایدار :
1.       معماری پایدارو هویت شهری
2.       نقش انرژی های نو در معماری بومی
3.       مفهوم شناسی معماری معاصر
4.       توسعه پایدار در معماری
5.       معماری و نقش آن در توسعه پایدار
6.       معماری زیست مبنا و طراحی اکولوژیکی
7.       مصالح ، سازه و طراحی معماری هوشمند
8.       انرژی های تجدید پذیرو کارامد در معماری


 معماری و گردشگری :
1.       گردشگری ومعماری بانگاه فرهنگی-مذهبی
2.       مرمت بافت ها وآثار تاریخی بانگرش به حفظ هویت آثارو جلب گردشگران


اقلیم و معماری پایدار :                                
1.       تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
2.       اهمیت بوم گرایی در معماری
3.       تاثیر معماری بومی در معماری پایدار


 محیط ، مصالح و معماری:
1.       تاثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
2.       اهمیت تکنیک های ساخت معماری بومی بر معماری پایدار
3.       تاثیر مولفه های کالبدی  و محیطی  بر معماری بومی و نقش آن در معماری حال و گذشته
4.       شیوه های خاص کاربرد مصالح در معماری بومی و تلفیق آن با تکنولو‍ژی امروزی
5.       روانشناسی محیط با رویکرد معماری پایدار


 فرهنگ و معماری:
1.       اهمیت فرهنگ در معماری بومی
2.       کاربرد فرهنگ جهت رسیدن به فضاهای پایدار
3.       گوناگونی معماری بومی در فرهنگهای مختلف
4.       تاثیر مولفه های اجتماعی بر معماری بومی و نقش آن در معماری حال و گذشته


 شهرسازی:

محورهای اصلی:
·         طراحی شهری
·         برنامه ریزی شهری و منطقه ای
·         مدیریت شهری
·         جغرافیای شهری
·         توسعه پایدار
·         سایر موضوعات مرتبط


 زیر محورها:

طراحی شهری:
1.       هویت شهری
2.       فضا و مکان
3.       طراحی شهری
4.       معماری شهری و منظره

برنامه ریزی شهری و منطقه ای:
1.       توسعه پایدار و فرم شهری
2.       توسعه خدمات الکترونیکی و شهر الکترونیکی
3.       برنامه ریزی بحران برای مناطق شهری
4.       ناحیه گرایی
5.       محله ها
6.       جمعیت و روندهای دموگرافیک
7.       خدمات شهری
8.       استفاده از زمین
9.       شهری و برنامه ریزی منطقه ای
10.   ایمنی عمومی در مناطق شهری
11.   شاخص های شهری
12.   اطلاعات / مواد و روش ها
13.   نظری و مفهومی در مسائل مربوط به امور شهری.
14.   مشارکت شهروندان
15.   رضایت / کیفیت نظرسنجی ها زندگی
16.   زیرساخت
17.   بشر / خدمات اجتماعی
18.   توسعه شهری
19.   شهرستانها و امنیت
20.   مسکن
21.   مهاجرت
22.   توسعه حرفه ای
23.   مسکن و امور شهری
24.   توسعه اجتماع
25.   رشته امور شهری
26.   حمل و نقل
27.   شبکه
28.   توسعه پایدار
29.   مسائل زیست محیطی
30.   توسعه اقتصادی
31.   اقتصاد شهری
32.   انرژی های جدید در شهرهای
33.   شهری بهداشت و درمان
34.   شهری مالی 


مدیریت شهری:

1.       مدیریت بحران
2.       مدیریت شهری
3.       سیاست شهری
4.       انتخابات
5.       رشد مدیریت
6.       آمادگی برای شرایط اضطراری
7.       اداره امور


 جغرافیای شهری:
1.       سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور
2.       جغرافیای شهری 


شهرسازی و توسعه پایدار
1.       شناخت موانع، محدودیتها وشاخصهای توسعه شهری پایدار
2.       کاربرد فن آوری های نوین در توسعه  شهری جدید
3.       جایگاه شهرداریها و شورا ها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار شهری
4.       جایگاه طراحی ومعماری سبز در شهرسازی پایدار
5.       اهمیت محیط و مصالح برمعماری بومی والگوبرداری در جهت ساخت فضاهای شهری پایدار
6.       تنگناها وچالش های پیش روی توسعه  پایدار شهری


علوم جغرافیا:

محورهای اصلی:

·         آمایش سرزمین
·         مدیریت بحران
·         محیط زیست
·         اقلیم شناسی
·         سامانه اطلاعات جغرافیایی
·         برنامه ریزی شهری
·         توسعه پایدار
·         گردشگری
·         مطالعات ژئومورفولوژی
·         برنامه ریزی روستایی
·         سایر موضوعات مرتبط


زیرمحورها:

1.       جغرافیا ، آمایش سرزمین
2.       جغرافیا و فضای سبز شهری
3.       جغرافیا ومدیریت بحران
4.       جغرافیا و محیط زیست
5.       جغرافیا وکاهش مخاطرات طبیعی
6.       جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها
7.       جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در جغرافیا
8.       جغرافیا ومشکلات امروزی شهرها
9.       کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و دور سنجی
10.   فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
11.   جغرافیا و برنامه ریزی شهری
12.   جغرافیا و حمل ونقل پایدار
13.   جغرافیا، مدلهای کمی وتحلیل های آماری
14.   جغرافیا وتوسعه پایدار شهری و روستایی
15.   جغرافیا و گردشگری 

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

عمران

مهلت ارسال اصل مقالات
27 فروردین 1395
زمان برگزاری
5 اردیبهشت 1395
نام لاتین: The first annual scientific - specialized conference of civil engineering,architecture,urban planning and geography science of ancient and contemporary Iran
سطح : ملی
برگزارکننده : موسسه فراز اندیشان دانش بین الملل
مالک رویداد : موسسه فراز اندیشان دانش بین الملل
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : تهران
آدرس دبیرخانه : خراسان رضوی، مشهد، فرامرز عباسی، ساختمان ۵۵
شماره تماس : 05136108216 - 09120311439
شماره فکس : 05136108216
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک