کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی، راهکارها و چالش ها

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی، راهکارها و چالش ها توسط شرکت کیان طرح دانش - مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد در تاریخ 23 شهریور ماه1395در شهر اردبیل  و در مرکز همایش های دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

این رویداد توسط پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

مخاطرات ژئومورفیک و زمین ساختی

لرزه زمین ساخت   زلزله شناسی و لرزه نگاری زلزله شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین پیش بینی و هشدارهای پیش از وقوع آتشفشان رانش زمین زمین لغزش  حرکات توده ای سونامی

مخاطرات ژئومورفولوژی و  مدیریت محیطی

مخاطرات و مدیریت نواحی ساحلی 

مخاطرات پالئو ژئومورفولوژی  

ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی 

مخاطرات ژئومورفیک  نواحی کارستی 

فرسایش آبی و بادی و مدل های مرتبط 

نقش ژئومورفولوژی در مخاطرات  نواحی شهری 

ژئومورفولوژی جریانی 

مخاطرات ژئومورفولوژی نواحی خشک و بیابانی 

مدلسازی در ژئومورفولوژی 

کاربرد سنجش از دور در تحلیل مخاطرات  ژئومورفولوژی 

مطالعات  مخاطرات نو زمین ساخت با استفده از شواهد ژئومورفولوژی 

شواهد محیط های مورفوکلیماتیک ومورفودینامیک در مناطق کوهستانی و دشت و مخاطرات محیطی موجود 

کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی و مخاطرات طبیعی 

ژئومورفولوژی مناطق بیابانی 

کاربرد ژئومورفولوژی در مطالعات مخاطرات زیست محیطی و  اکولوژیکی 

مخاطرات اقلیمی ، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی

  سیل

خشکسالی

ریزگردها

گازهای گلخانه ای

عوامل موثر در تخریب لایه ازون

اثرات زیست محیطی گرمایش در مقیاس جهانی

اثرات تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی جهان

فن آوری های نوین (سنجش ازدور و سیستم های اطلاعات مکانی) و مدیریت مخاطرات طبیعی

سنجش از دور اپتیکی و راداری

ژئوماتیک

GIS

GPS

اینترنت

مخاطرات  انسانی

توسعه شهر نشینی

مناطق ساحلی

اثرات مخرب آلودگی حرارتی و محیط زیست

ارزیابی و آمایش سرزمین

ارزیابی های زیست محیطی

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

ارزیابی ریسک زیست محیطی

مدل های آمایش سرزمین

اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرحهای کلان

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها

منابع طبیعی و حفاظت از منابع آب و خاک

آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه روشهای مصرف کود در خاک هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

جنگل ها و مراتع به ویژه گونه های بلوط

ارتباط جنگل و کاهش سیل

پدافند غیر عامل و بحران های زیست محیطی

نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور

نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

نقش آموزش و فرهنگسازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی

آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید

نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی

کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخشهای مربوطه

نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار 

مدیریت بحران و مخاطرات زیست محیطی

مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

نقش و مسؤولیت ارگان های دولتی، قانون گذار و مردمی در حفاظت محیط زیست

ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات زیست محیطی در فعالیت های صنعتی

پسماندها و بازیافت، و مخاطرات ناشی از آن

مدیریت پسماندها

مدیریت مواد زائد خطرناک

بازیافت مواد زائد

بازیافت مواد زائد خطرناک

حمل و نقل مواد زائد

شناخت مواد زائد جامد

بازیافت مواد زائد جامد

جمع آوری مواد زائد

راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی شهری

راهبرد های مدیریت پسماند در نواحی روستایی  

ارائه راهکارهای اجرایی در جهت مقابله با پسماند

مکانیسم های توسعه پاک(CDM)

مکانیسم های توسعه پاک در محیط زیست و گسترش آن در کشورها

انرژی و محیط زیست

کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست

نانوتکنولوژی و محیط زیست

روشها و مدلسازی در محیط زیست

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست

کشاورزی و محیط زیست

تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) میوه های مناطق معتدله هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی  ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی  نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار  نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری

اثرات زیست محیطی گردشگری بر توسعه پایدار شهری

کارآفرینی سبز در راستای توسعه پایدار

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای

ارزش گذاری اقتصادی زیست محیطی

ارزشگذاری اقتصادی تالابها

بررسی خسارت های تغییر اقلیم

ارزشگذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت

حسابداری زیست محیطی

آلودگی های محیط زیست

آلودگیهای اکوسیستم های آبی

آلودگیهای هوا

آلودگیهای خاک

آلودگیهای صوتی

آلودگیهای صنعتی

آب

خاک

هوا

صوتی

انتقال و انتشار آلاینده ها

آلودگی مواد زائد جامد

کنترل انتشار آلاینده­ها در هوا

کنترل آلودگی های جوی

ریسکهای زیست محیطی ناشی از آلودگی صوتی

مدل سازی آلاینده ها

حقوق محیط زیست

قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی

نقاط ضعف و قوت قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی

تدوین واجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست

چالشهای منطقه ای و بین المللی زیست محیطی

جرائم زیست محیطی

تنوع زیستی

عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستمهای خشکی و آبی

بوم شناسی و حفاظت از آن

مدیریت تالابها

مدیریت مناطق ساحلی

گونه های آندمیک

مدیریت،برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

مدیریت محیط زیست با ایجاد خانه های سبز

کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری

ارزیابی توان محیط زیست شهری

نقش مراکز آموزشی در آموزش محیط زیست

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

مبانی نظری و عملی (HSE) 
مدل های (HSE)

روش های ارزیابی و مدیریت ریسک

 در سازمان ها و روش های توسعه و ساختار سازی (HSE)

 اندازه گیری ها در (HSE )

 بازرسی و نظارت (HSE)

انرژی و محیط زیست

همزیستی با بیابان

 اثرات زیست محیطی منابع انرژی تجدید پذیر

جنبه های اقتصادی منابع انرژی تجدید پذیر

بهینه سازی مصرف انرژی

آلودگی محیط زیست و اثرات آن بر جوامع روستایی و شهری

امنیت،دیپلماسی و محیط زیست

قوانین و سیاست‌گذاری در مسائل محیط زیست

محیط زیست شهری و راهبردهای نوین مدیریتی 

فضای سبز و محیط زیست شهری  شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی  کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری

عمران،توسعه و محیط زیست

توسعه و عمران مناطق بیابانی

کاربرد انرژی های نو در توسعه پایدار

سیستم های جی آی اس با تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران

ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست

کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی عمران و محیط زیست

آلودگی های محیط زیست

روشهای نوین تصفیه آب

مدیریت مواد زائد جامد

شیمی محیط زیست و بیوتکنولوژی محیط زیست

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

  ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

فضای سبز و محیط زیست شهری

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

مسائل محیط زیست کلان شهرها

اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

اکولوژی شهری و شهر سبز

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست

مکانیسم های توسعه پاک

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

مدیریت پسماند در شهرها

فاضلاب شهری و تصفیه

طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن

 مخاطرات جغرافیایی حمل ونقل و ارتباطات  چالش های حمل ونقل عمومی در ایران
کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی حمل ونقل
 سیستم های هوشمند مدیریت ترافیک وحمل ونقل
شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
جایگاه فرودگاه وحمل ونقل هوایی در توسعه پایدار
مکان یابی وامکان سنجی ایجاد سیستم های حمل ونقل عمومی
ارزیابی چالش های حمل ونقل جاده ای سازگار با زیست بوم درایران حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقلیمی
آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
حمل ونقل هوایی، تحریم وراهبردها
کاربرد GISدرمدیریت حمل ونقل
نقش عوامل جغرافیایی در برنامه ریزی حمل ونقل

توسعه پایدار ، گردشگری پایدار و محیط زیست

گردشگری شهری وروستایی پایدار

جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار

ایده های نوین در زمینه گردشگری و توسعه پایدار

نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری

مدیریت بازاریابی وتبلیغات وتوسعه پایدار گردشگری

مدیریت توسعه پایدار در مناطق شهری وروستایی

گردشگری و توسعه پایدارشهری و روستایی

گردشگری ،شهرسازی وتوسعه پایدار

گردشگری و توسعه پایدار

آمایش سرزمین وتوسعه پایدار

برنامه ریزی های محلی وتوسعه پایدار

برنامه ریزی های ناحیه ای وتوسعه پایدار

سمپوزیوم توسعه گردشگری و پایداری محیط زیست

کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارصنعت گردشگری

 تجارب توسعه پایدارگردشگری درجهان

نقش سازمانهای مردم نهاددرتوسعه پایدارگردشگری

سمپوزیوم جغرافیا، محیط زیست و توسعه پایدار

مدیریت ، محیط زیست وتوسعه پایدار

صنعت ، محیط زیست وتوسعه پایدار

شهرنشینی و محیط زیست پایدار

کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارمحیط زیست

برنامه ریزی شهری ،محیط زیست وتوسعه پایدار

برنامه ریزی روستایی ،محیط زیست وتوسعه پایدار

بهینه سازی الگوی مصرف آب ، خشکسالی و بحران آب

دیدگاه­های نظری و کاربردی در خشکسالی

خشکسالی و کشاورزی

خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل­ها و مراتع

مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی

خشکسالی و آمایش سرزمین

اثرات زیست محیطی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی خشکسالی

خشکسالی وتغییراقلیم

پیش­بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی

مدلهای دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی

خشکسالی و مدیریت منابع آب

 اصلاح نژاد و کم آبی

زراعت و کم آبی

روش های نوین جمع آوری و حفاظت آب

افزایش راندمان آبیاری

اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی

استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی

بحران آب و هواشناسی

مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط

مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی بحران آب

کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب

نقش مراکز آموزشی در مصرف آب

راهبردهای نوین برای بیابان زایی

حفاظت و مدیریت خاک در مناطق خشک و بیابانی

روش‌های طبقه‌بندی شدت بیابان‌زایی

کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت مناطق بیابانی و تالاب‌های کویری

اقلیم و منابع آب در مناطق خشک و بیابان    

محور ویژه: مخاطرات طبیعی و  زیست محیطی بحران دریاچه ارومیه و پیامد های آن

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

محیط زیست

مهلت ثبت نام
20 شهریور 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
20 شهریور 1395
زمان برگزاری
23 شهریور 1395
نام لاتین: The 1 st International Conference of Iranian natural hazards and environmental crises,strategies and challenges
برگزارکننده : شرکت کیان طرح دانش - مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد
سایر برگزارکنندگان : اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل
مالک رویداد : شرکت کیان طرح دانش - مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد
شهر برگزاری : ایران - اردبیل - اردبیل
محل برگزاری : مرکز همایش های دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس دبیرخانه : تبریز-خیابان امام- بالاتر از چهارراه منصور- جنب مسجد سالار- طبقه ۴- واحد B
شماره تماس : ۰۹۳۵۵۸۰۳۰۴۱
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک