کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب کار

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب کار توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در تاریخ 13-14 شهریور 1397 در شهر تهران برگزار میگردد.

این کنفرانس توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

تامین مالی کارآفرینانه

 • حمایت مالی و توسعه کسب و کارهای جدید/رشد بالا
 • سرمایه گذاری مخاطره­ پذیر و فرشتگان کسب و کار برای ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
 • روش­های تامین مالی اسلامی و توسعه ی کارآفرینی
 • تامین مالی شرکتی و  توسعه ی کارآفرینی
 • کارآیی نظام بانکی، ایجاد کسب و کارهای جدید و پایداری کسب و کار
         

مقررات و حقوق مالکیت

 • حقوق مالکیت و توسعه کارآفرینی
 • حقوق مالکیت معنوی و ایجاد کسب ­وکارهای جدید
 • حقوق مالکیت معنوی و کارآفرینی سازمانی
 • کارایی و حقوق مالکیت معنوی (IPR)
 • پنجره ملی واحد و تسهیل تجارت بین المللی
 • هماهنگی ذی ­نفعان و کاربرد پنجره واحد
 • همکاری بخش خصوصی- دولتی و بهبود محیط کسب و کار
 • مقررات هوشمند برای توسعه کارآفرینی
   

سیاست ها و برنامه­ های دولت

 • سیاست های دولت و توسعه ی بازارهای مالی مخاطره آمیز  
 • سیاست های دولت و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
 • برنامه های دولت برای توسعه کارآفرینی
 • نظام مالیاتی و توسعه کسب و کار
 • نظام گمرکی و تسهیل صادرات/واردات 
 • سیاست­های اقتصادی و ایجاد کسب و کار جدید
 • نهادها و قوانین توسعه کارآفرینی
 • نقش قوانین و مقرارت بهبود محیط کسب و کار و فعالیت­های کارآفرینی
 • کاهش مقررات ورود کسب وکارها و بهبود محیط کسب و کار
 • توسعه کارآفرینی، رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط و فقرزدایی
 • توانمندسازی کارآفرینان و توسعه خوشه­ های منطقه ای
 • توسعه کارآفرینی در مناطق آزاد
   

دولت کارآفرین

 • نقش های کارآفرینانه دولت
 • رفتارهای کارآفرینانه ی دولت
 • سیاست ها و ابزارهای ایجاد دولت کارآفرین
 • دولت کارآفرین و توسعه و پیشرفت
 • توسعه ی دولت الکترونیکی و کارآفرینی
 • کارآفرینی نهادی
 • دولت کارآفرین (آینده-محور)
 • دولت کارآفرین (مردم-محور)
   

زیرساخت های فیزیکی، تجاری و خدماتی

 • زیرساخت های تجاری و خدماتی و توسعه کارآفرینی
 • سهولت دسترسی به منابع فیزیکی، ارتباطات، خدمات عمومی و حمل و نقل
 • نقش نظام حمایتی بیمه در توسعه و پایداری شرکت های کوچک و متوسط
 • نقش مناطق آزاد، شهرک ها و خوشه های صنعتی در بهبود محیط کسب و کار منطقه ای
 • شتابدهنده های کسب و کار و توسعه ی کارآفرینی
   

هنجارهای فرهنگی و اجتماعی

 • فرهنگ ملی و ایجاد کسب و کارهای جدید
 • عوامل اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی
 • هنجارهای اجتماعی - فرهنگی به عنوان تسهیل کننده/موانع کارآفرینی
 • جنسیت، توسعه کارآفرینی و هنجارهای فرهنگی
 • حمایت ها و پشتیبانی های اجتماعی
 • فرهنگ وقف و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان 
 • میزان توجه رسانه ها به کارآفرینی و محیط کسب و کار
 • منزلت اجتماعی افراد و توسعه کارآفرینی 
 • ارزش های ملی، اخلاق و محیط کسب و کار
 • سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی و محیط کسب و کار
 • هنجارهای اجتماعی و توسعه ی کارآفرینی اجتماعی
   

بازبودن و پویایی بازار

 • باز بودن بازارها و ایجاد کسب و کار جدید/رشد بالا
 • جهانی شدن و کارآفرینی بین المللی
 • پویایی های بازار و محیط کسب و کار
 • توسعه کارآفرینی بین ­المللی در مناطق آزاد
 • گسترش سرمایه­ گذاری و توسعه کسب ­وکارهای کوچک و متوسط در مناطق آزاد 

آموزش کارآفرینی

 • نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد نگرش­های کارآفرینانه
 • نقش آموزش کارآفرینی در افزایش ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره ­آمیز
 • حمایت های دانشگاه برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
 • آموزش کارآفرینی در مقاطع آموزش ابتدایی/راهنمایی/دبیرستان
 • آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی

 انتقال تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی

 • نوآوری و کارآفرینی برای مدرسان
 • دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی
 • نوآوری رشدیابنده و بنیادی و ایجاد کسب و کارهای جدید
 • انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کسب و کارهای جدید/رشد بالا
 • انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کارآفرینی سبز
 • انتقال تحقیق و توسعه، سرریز دانش و کارآفرینی نانو/بایو/سایبری
 • نوآوری سازمانی و کسب ­وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی
 • نقش دولت و شرکت های تحقیق و توسعه در ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره ­آمیز
 • نقش انکوباتورها و پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی دانش بنیان
 • سرریز دانش و توسعه کارآفرینی
 • نظام ملی نوآوری (NIS) و توسعه کارآفرینی
 • کسب­ وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی و توسعه کسب و کارهای جدید

 کارآفرینی و توسعه ی منطقه ای

 • نوآوری و توسعه ی اقتصادی منطقه ای
 • مقاومت اقتصادی منطقه ای از طریق نوآوری و کارآفرینی
 • خوشه های نوآوری و کارآفرینی
 • خوشه های محصول و کارآفرینی
 • توانمندسازی کارآفرینان در خوشه های منطقه ای
 • زیرساخت های فیزیکی و توسعه ی اقتصادی منطقه ای
 • اکوسیستم کارآفرینی و توسعه ی پایدار

توسعه ی کارآفرینی در دوران پساتحریم

 • توسعه ی کارآفرینی بین المللی
 • انتقال و گسترش دانش بین المللی
 • توسعه ی سرمایه گذاری خارجی
 • رقابت پذیری بین المللی و بهبود کسب و کار
 • توسعه ی همکاری های بین المللی
 • کارآفرینی بین المللی و مسایل فرهنگی
 • قواعد، روش های تجربی و اکتشافی و راهبردها در کارآفرینی بین المللی
 • توسعه ی کارآفرینی بین المللی در مناطق آزاد

ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید

 • کالبدشناسی ایجاد کسب و کارهای جدید
 • تجارب ایجاد کسب و کارهای جدید و بهترین تجارب
 • موانع ایجاد کسب و کارهای جدید
 • فرآیند شروع کسب و کارهای جدید
 • فرآیند کسب و کارهای نوپا
 • پویایی های کارآفرینانه
 • رشد کسب و کار از طریق نوآوری
 • رشد کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات
 • توسعه ی کارآفرینی شرکتی

کارآفرینی دانش بنیان

 • کارآفرینی دانش بر
 • نقش انکوباتورهای کسب و کار و پارک های علم و فناوری در کارآفرینی دانش بنیان
 • نقش دانش در فعالیت های نوآورانه
 • محصولات  و خدمات مبتنی بر دانش و فعالیت های کارآفرینانه
 • انواع دانش و فرآیند های کارآفرینی، توسعه ی کسب و کارها و تجاری سازی
 • همجواری و توسعه خوشه­های دانش و نوآوری

بهره برداری از فرصت های کارآفرینی

 • سهولت انجام کسب و کار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی 
 • ساختارمندی (ساخت­گرایی) و توسعه فرصت های کارآفرینی
 • پیوند کارآفرینان و محیط کسب و کار
 • کارآفرینان و بهره برداری از فرصت های بین المللی
 • بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در مناطق آزاد
 • خلق و کشف فرصت های ملی و بین المللی کارآفرینی
 • ارزیابی ایده های کارآفرینانه

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید
مهلت ارسال اصل مقالات
17 مرداد 1397
تاریخ اعلام داوری
27 شهریور 1397
زمان برگزاری
13 شهریور 1397 الی 14 شهریور 1397
برگزارکننده : دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رئیس رویداد : دکتر محمدرضا زالی
دبیر علمی : دکتر حمید پاداش
دبیر اجرایی : دکتر علی داوری
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : تهران
آدرس دبیرخانه : تهران، کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم 16، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره تماس : 02188224718
شماره فکس : 02188224718
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک