کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران  توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و در تاریخ ۱۲ -۱۳ آبان ۱۳۹۵ در شهر زاهدان  و در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می شود.
این رویداد توسط پایگاه اینترنتیکنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
-ناحیه جنوب شرق و ظرفیت های ژئوپلیتیک
-ناحیه جنوب شرق و  قلمرو فراملی ایران
-ناحیه جنوب شرق و همگرایی و رقابت های منطقه ای
-ناحیه جنوب شرق و رقابت های جهانی
-ناحیه جنوب شرق و استراتژی های نظامی- دفاعی ایران
-تحلیل منابع تنش سیاسی- امنیتی در روابط ایران، افغانستان و پاکستان
-ژئوپلیتیک مواد مخدر وامنیت مرزهای شرقی
-ژئوپلتیک استان های مرزی و تاثیر آن بر مشارکت پایدار مرزنشینان
 
زیرساخت ها و توسعه ناحیه جنوب شرق      
-زیرساخت حمل و نقل ریلی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل هوایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل دریایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-توسعه بنادر و توسعه  ناحیه مکران
-زیرساخت های تجارت،  اقتصاد و توسعه شرق
-انرژی های نو( باد، خورشید و امواج) و جنوب شرق
 
ناحیه جنوب شرق و امنیت
-سازماندهی استعماری فضا و ناامنی در شرق ایران
-تاثیر پدافند غیرعامل برامنیت مرزی
-ناحیه جنوب شرق و امنیت ملی و ناحیه ای
-ناحیه جنوب شرق و امنیت انسانی
-ناحیه جنوب شرق و امنیت  فرامنطقه ای
-بنیادگرایی و امنیت ناحیه ای جنوب شرق
-نقش رسانه ها در امنیت شهرهای مرزی
 
ناحیه جنوب شرق  و آسیای مرکزی
-سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و توسعه ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار
-آسیای مرکزی دسترسی به آبهای آزاد و توسعه ناحیه جنوب شرق
-جنوب شرق، ترانزیت کالا و خدمات و آسیای مرکزی و افغانستان
-ناحیه جنوب شرق و دسترسی افغانستان به اقیانوس هند
-ناحیه جنوب شرق و ترانزیت و توسعه کشورهای آسیای مرکزی
-ناحیه جنوب شرق و توسعه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی

مخاطرات محیطی ناحیه جنوب شرق      
-تاثیر خشکسالی در امنیت مرزی جنوب شرق
-نقش مخاطرات محیطی در امنیت مرزی
-نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزی
-توانش های ساحلی و اقیانوسی ناحیه مکران
-ناحیه مکران  و بحران آب و بالا آمدن سطح دریا
-طرح های توسعه و تاثیر آلاینده های زیست محیطی بر فضاهای ناحیه ای جنوب شرق
-محدودیت های زیست محیطی ناحیه جنوب شرق
 
اقیانوس هند و توسعه محور شرق
-ناحیه مکران و راهبرد دریایی جمهوری اسلامی ایران
-طرح های مشترک اقتصادی کشورهای ساحلی اقیانوس هند و نقش آن در توسعه منطقه ای
-مقایسه تطبیقی توسعه توریسم در منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد حوضه اقیانوس هند
-ناحیه مکران و توسعه پسکرانه های ساحلی
-ناحیه جنوب شرق و دسترسی اقیانوسی کشورهای آسیای مرکزی
-ناحیه مکران و کلان بندرهای آینده جهانی
 
منابع آب و توسعه ناحیه جنوب شرق      
-هیرمند و نقش هیدروپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و افغانستان
-رودخانه ماشکید و نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و پاکستان
-رودخانه سرباز و نقش ژئواکونومیک آن در جنوب شرق
-رودخانه های کهیر وکاجو و نقش ژئواکونومیک آنها در جنوب شرق
-تالاب هامون و مسائل حقوقی و توسعه ای آن
-پیامدهای ژئوپلتیک تغییر بستررودخانه های مرزی
-شیرین سازی آب دریا در ناحیه مکران
-ضرورت پایش تغییرات رودخانه های مرزی
-هیدروپلیتیک ناحیه جنوب شرق
 
ترانزیت و بازرگانی ناحیه جنوب شرق      
-زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت در محور شرق
-زیرساخت های بندری و ترانزیت در محور شرق
-زیرساخت های انبارداری- سردخانه ای و ترانزیت در محور شرق
-ناحیه جنوب شرق و کریدور شمال جنوب
-قابلیتها و محدویت های بنادر جنوب شرق در ترانزیک کالا و خدمات
 
گردشگری ناحیه جنوب شرق      
-بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه گردشگری تجاری و ایجاد امنیت مرزی
-ارزیابی چشم اندازهای گردشگری در شهرهای مرزی
-ظرفیت های گردشگری  ناحیه جنوب شرق
-نقش گردشگری در توسعه ناحیه جنوب شرق
-رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی در جنوب شرق
-اکوتوریسم  و توسعه اقتصادی نواحی مرزی
-گردشگری ساحلی در جنوب شرق
-چالش های گردشگری ناحیه جنوب شرق
-بررسی نقش مطبوعات و رسانه ها درتصویرسازی از مقاصد گردشگری
-جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی درگسترش و جلب گردشگر درشهرهای مرزی ایران
 
اقتصاد ناحیه جنوب شرق      
-سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ناحیه مکران
-نقش سرمایه گذاری و اشتغال در امنیت و توسعه نواحی مرزی
-پیامدهای پولشویی بر امنیت اقتصادی مناطق مرزی
-بررسی تطبیقی ساختار اقتصادی و اشتغال در شهرستان های مرزی با غیر مرزی
-ناحیه جنوب شرق و ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی
-نقش تعاونی ها درتوسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی
-ناحیه جنوب شرق و تولید محصولات کشاورزی استوایی
-ناحیه جنوب شرق و توسعه شیلات
-ناحیه جنوب شرق و نابرابری های اقتصادی و افراط گرایی
-چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی
- آمایش مناطق مرزی ایران، افغانستان و پاکستان نواحی حایل مرزی
-ضرورت طراحی شبکه میله های مرزی هوشمند با قابلیت مانیتورینگ لحظه ای
-حضور اتباع بیگانه در شهرهای مرزی و چالش های هویتی- تابعیتی و امنیت سازی
-گذار پدیده های اجتماعی و سیاسی به تهدیدات امنیتی در نواحی مرزی
-بررسی و تحلیل جایگاه مناسبات قومی در هویت ملی نواحی مرزی
-انسداد مرزهای جنوب شرق، اثرات و پیامدها
-پیامدهای امنیتی قاچاق کالا بر مناطق مرزی
-نقش بازارچه های مرزی در هدایت مهاجرت روستا- شهری
-نقش زیر ساخت داده مکانی (SDI)در مدیریت مناطق مرزی
-مدل سازی و مدیریت مکانی مواضع دیده بانی مرزی بر اساس اصول سیستم پدافند غیر عامل
-استقرار سکونتگاههای انسانی و تاثیر آن بر شکل گیری و گسترش مبادلات غیر رسمی در نواحی مرزی

شهرهای مرزی و امنیت و توسعه
-پیوندهای قومی و نقش آن در تحکیم شهرهای مرزی ایران، افغانستان و پاکستان
-ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی
-بررسی مناسبات قومی- مذهبی در شهرهای مرزی
-تحلیل فضایی رابطه امنیت و توسعه شهرهای مرزی
-احساس امنیت شهروندان و عملکرد مرزبانی
-نقش مسائل فرهنگی در امنیت شهرهای مرزی
-طراحی محیطی و کاهش وقوع جرم در شهر های مرزی
-بررسی تاثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی
-توانمندسازی حاشیه نشینان شهرهای مرزی و توسعه پایداراجتماعی
-بررسی وتحلیل مولفه های موثر بر امنیت پایداردرشهرهای مرزی

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

علوم سیاسی

مهلت ارسال اصل مقالات
30 مرداد 1395
زمان برگزاری
12 آبان 1395 الی 13 آبان 1395
سطح : ملی
برگزارکننده : دانشگاه سیستان و بلوچستان
سایر برگزارکنندگان : انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
مالک رویداد : انجمن ژئوپلیتیک ایران
رئیس رویداد : دکتر سید یحیی (رحیم ) صفوی
دبیر علمی : دکتر مراد کاویانی راد
دبیر اجرایی : دکتر عیسی ابراهیم زاده
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
آدرس دبیرخانه : تهران ـ خیابان سمیه- جنب برج سپهر- ساختمان خاقانی- ورودی غربی- طبقه پنجم- واحد ۴۶، انجمن ژئوپلیتیک ایران-صندوق پستی : ۱۵۷۱۸۳۸۵۴۸
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۳۴۲۴۸۸ - ۰۲۱۸۸۳۲۳۵۲۷ -۰۹۱۹۷۱۶۸۱۷۱
شماره فکس : ۰۲۱۸۸۳۴۲۴۸۸ - ۰۲۱۸۸۳۲۳۵۲۷
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک