کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران/ژئوپلیتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران/ژئوپلیتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران توسط دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران در تاریخ 28-29 فروردین ماه 1397 در شهر بیرجند برگزار می گردد.

این کنگره توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق

 • منطقه شرق و ظرفیت های ژئوپلیتیک
 • منطقه شرق و پتانسیل های قلمرو فراملی ایران
 • منطقه شرق و همگرایی و رقابت های شهری و منطقه ای
 • منطقه شرق و رقابت های جهانی
 • منطقه شرق و استراتژی های نظامی- دفاعی ایران
 • تحلیل منابع تنش سیاسی- امنیتی در روابط ایران، افغانستان و پاکستان
 • مواد مخدر و امنیت مرزهای شرقی ایران
 • ژئوپلیتیک استان های مرزی و تاثیر آن بر مشارکت پایدار مرزنشینان

زیرساخت ها و توسعه منطقه شرق

 • زیرساخت حمل و نقل ریلی و توسعه شرق ایران
 • زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه شرق ایران
 • زیرساخت حمل و نقل هوایی و توسعه شرق ایران
 • زیرساخت حمل و نقل دریایی و توسعه ناحیه شرق ایران
 • توسعه بنادر و توسعه شرق و مناطق مرزی ایران
 • زیرساخت های تجارت، اقتصاد و توسعه شرق ایران
 • انرژی های نو( باد، خورشید و امواج) و منطقه شرق ایران
 • حکمروایی شایسته و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران
 • ثبات مدیریتی و توسعه پایدار شرق ایران
 • ذهنیت توسعه گرا و مدیریت دولتی
 • بخش خصوصی و توسعه شرق ایران
 • امنیت و توسعه در شرق ایران

شرق ایران و امنیت

 • سازماندهی استعماری فضا و ناامنی در شرق ایران
 • تاثیر پدافند غیرعامل برامنیت مرزی
 • منطقه شرق و امنیت انسانی
 • منطقه شرق و امنیت فرامنطقه ای
 • بنیادگرایی و امنیت ناحیه ای شرق ایران
 • نقش رسانه ها در امنیت شهرهای مرزی

منطقه شرق و آسیای مرکزی

 • سرمایه گذاری های خارجی در بستر توسعه ارتباطی شرق ایران
 • سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و توسعه ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار
 • آسیای مرکزی دسترسی به آبهای آزاد و توسعه منطقه شرق
 • هیدروپلیتیک منطقه شرق ایران
 • دسترسی افغانستان به اقیانوس هند و توسعه پایدار شرق ایران
 • ترانزیت و توسعه کشورهای آسیای مرکزی و توسعه پایدار شرق ایران

مخاطرات محیطی شرق ایران

 • خشکسالی و توسعه پایدار شرق ایران
 • تغیرات اقلیمی و توسعه پایدار شرق ایران
 • نقش مخاطرات محیطی در امنیت مرزی
 • نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزی
 • محدودیت های زیست محیطی منطقه شرق ایران

منابع آب و توسعه پایدار شرق

 • هیرمند و نقش هیدروپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و افغانستان
 • هیدروپلیتیک منطقه شرق ایران
 • دیپلماسی آب و امنیت پایدار در خاورمیانه و ایران
 • تنش های ابی و توسعه استانهای شرقی ایران
 • بهینه سازی آب
 • انتقال اب

ترانزیت و بازرگانی شرق

 • زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت در محور شرق
 • زیرساخت های بندری و ترانزیت در محور شرق
 • زیرساخت های انبارداری- سردخانه ای و ترانزیت در محور شرق
 • ناحیه جنوب شرق و کریدور شمال جنوب
 • قابلیتها و محدویت های بندر اقیانوسی چابهار در ترانزیک کالا و خدمات

گردشگری منطقه شرق

 • بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه گردشگری تجاری و ایجاد امنیت مرزی
 • ارزیابی چشم اندازهای گردشگری در شهرهای مرزی
 • ظرفیت های گردشگری در توسعه پایدار منطقه شرق
 • نقش گردشگری در توسعه پایدار محور شرق
 • امنیت و توسعه گردشگری روستایی
 • اگروتوریسم و توسعه گردشگری
 • اکوتوریسم و توسعه اقتصادی نواحی مرزی
 • مهمترین موانع و چالش های توسعه پایدار گردشگری منطقه شرق ایران
 • بررسی نقش مطبوعات و رسانه ها درتصویرسازی از مقاصد گردشگری
 • جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی درگسترش و جلب گردشگر در منطقه شرق ایران
 • برند گردشگری و توسعه گردشگری ملی و بین المللی

اقتصاد و توسعه پایدارشرق

 • سرمایه گذاری خارجی و داخلی در محور شرق
 • نقش سرمایه گذاری و اشتغال در امنیت و توسعه محور شرق
 • ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی و توسعه پایدار شرق ایران
 • نقش تعاونی ها درتوسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی
 • نابرابری های فضایی – اقتصادی و افراط گرایی
 • چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در محور شرق
 • آمایش مناطق مرزی ایران، افغانستان و پاکستان نواحی حایل مرزی
 • ضرورت طراحی شبکه میله های مرزی هوشمند با قابلیت مانیتورینگ لحظه ای
 • حضور اتباع بیگانه در شهرهای مرزی و چالش های هویتی- تابعیتی و امنیت سازی
 • گذار پدیده های اجتماعی و سیاسی به تهدیدات امنیتی در نواحی مرزی
 • بررسی و تحلیل جایگاه مناسبات قومی در هویت ملی نواحی مرزی
 • انسداد مرزهای جنوب شرق، اثرات و پیامدها
 • پیامدهای امنیتی قاچاق کالا بر مناطق مرزی
 • نقش بازارچه های مرزی در هدایت مهاجرت روستا- شهری
 • نقش زیر ساخت داده مکانی (SDI)در مدیریت مناطق مرزی
 • مدل سازی و مدیریت مکانی مواضع دیده بانی مرزی بر اساس اصول سیستم پدافند غیر عامل
 • استقرار سکونتگاههای انسانی و تاثیر آن بر شکل گیری و گسترش مبادلات غیر رسمی در نواحی مرزی

شهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای

 • پیوندهای قومی و نقش آن در تحکیم شهرهای مرزی ایران، افغانستان و پاکستان
 • ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی
 • بررسی مناسبات قومی- مذهبی در شهرهای مرزی
 • تحلیل فضایی رابطه امنیت و توسعه شهرهای مرزی
 • احساس امنیت شهروندان و عملکرد مرزبانی
 • نقش مسائل فرهنگی در امنیت شهرهای مرزی
 • طراحی محیطی و کاهش وقوع جرم در شهر های مرزی
 • بررسی تاثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی
 • توانمندسازی اسکانهای غیررسمی شهرهای مرزی و توسعه پایداراجتماعی
 • بررسی و تحلیل مولفه های موثر بر امنیت پایدار در شهرهای مرزی
 • نقش و جایگاه شهرداریها و شوراهای شهردر توسعه محلی و منطقه ای
 • نقش و جایگاه نهادهای مختلف در مدیریت شهری(بازیگران شهری)
 • جغرافیای جرم و امنیت شهری
 • مدیریت مخاطرات و پدافند غیرعامل در شهر
 • اسکان غیررسمی و بسترهای توسعه محلی
 • جغرافیای جنسیت و عدالت شهری و منطقه ای
 • برنامه ریزی شهرهای دانش بنیان و نقش انها در توسعه پایدار محلی و منطقه ای
 • دانشگاهها و توسعه محلی منطقه ای
 • تقسیم کار جهانی و شهرها

توسعه محلی – منطقه ای و کارافرینی

 • نقش و جایگاه مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
 • ظرفیت صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی در توسعه شرق ایران
 • نقش بخش صنایع و معادن در توسعه شرق ایران در توسعه شرق ایران
 • ظرفیت بخش کشاورزی و شیلات در توسعه شرق ایران
 • چالش ها و فرصت های تامین منابع مالی سرمایه گذاری ها با رویکرد مذاهب مختلف اسلامی و نقش آن در توسعه شرق ایران
 • توسعه انسانی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا
 • تحلیل وضعیت زیرساخت¬های اجتماعی در شرق ایران
 • بررسی موانع توسعه انسانی در شرق ایران
 • تحلیل شاخص های فقر و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران
 • تحلیلی از آسیب های اجتماعی و ارائه یک مدل اجتماعی درونزا با توجه به ظرفیت های اجتماعی شرق ایران
 • نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه شرق ایران
 • تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شرق ایران
 • تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارافرینی پویا در شرق ایران
 • نقش آموزش مهارت های مختلف در راستای توسعه انسانی در توسعه شرق ایران
 • راهکارهای توسعه نظام کارآفرینی پویا در راستای توسعه شرق ایران
 • تحلیل فضای کسب وکار در منطقه شرق ایران و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت آن
 • نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه شرق ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی
 • نقش و جایگاه خوشه های صنعتی و خوشه های کسب و کار در توسعه نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید
مهلت ثبت نام
6 بهمن 2017 الی 9 تیر 2018
مهلت ارسال اصل مقالات
6 بهمن 2017 الی 6 خرداد 2018
زمان برگزاری
17 تیر 2018 الی 18 تیر 2018
نام لاتین: Geopolitics and local-Regional Development Approaching to Sustainability In East of Iran
سطح : ملی
برگزارکننده : دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
مالک رویداد : دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
رئیس رویداد : دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
دبیر علمی : دکتر محمدرضا حافظ نیا
دبیر اجرایی : دکتر محمد اسکندری ثانی
شهر برگزاری : ایران - خراسان جنوبی - بیرجند
محل برگزاری : دانشگاه بیرجند - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تالار علامه فرزان
آدرس دبیرخانه : انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد
شماره تماس : 05632202516
شماره فکس : 05632202515
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک