کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت مراکز آموزش عالی کشور ودر تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ برگزار می شود.
این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

جغرافیای طبیعی
ژئومورفولوژی مناطق مختلف  ایران  و توسعه پایدار محیطی
اقلیم و پارامتر  آن توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران
لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی
وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی
خشکسالی و توسعه پایدار
گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
پراکندگی آب های سطحی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی و انسانی
آب های زیرزمینی ایران و توسعه پایدار زیستی
اقیانوس ها و دریاها ودریاچه ها  توسعه پایدار محلی منطقه ای و ملی
سد سازی توسعه(قوت) یا تخریب(ضعف)
انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی(فرصت یا تهدید)
تالاب ها مانداب های ایران  پتانسیل یا چالش محیطی
جغرافیای خاک ها و کشاورزی و توسعه پایدار
تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار
حفاظت یا فرسایش خاک در ایران ( توسعه یا تخریب)
تنوع جغرافیای خاک های ایران در توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و اشتغال
کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی
جغرافیایی زیستی، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و  توسعه پایدار
جغرافیای پوشش گیاهی  ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی زیستی
جایگاه برنامه ریزی علوم طبیعی  در برنامه های توسعه کشور
منابع طبیعی و پایداری محیط
آب های سطحی و زیر زمینی؛ برنامه ریزی، آلودگی، مصرف بهینه
تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و غذا
فرسایش خاک، آلودگی خاک، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
محیط زیست، تخریب اکوسیستم و فناپذیری کره زمین
مدیریت منابع آبی، مهار آب های سطحی، هدر رفت آب های سطحی، تکنیک های مهار و ذخیره سازی
شاورزی، توسعه اقتصادی، اقتصاد تک محصولی وابستگی و تحریم وخودکفایی و خوداتکایی کشاورزی اقتصاد مقاومتی
زمین شناسی کاربردی ،توسعه صنعتی،رونق صنایع مادر، تحول صنایع تبدیلی ،شکوفایی معدن و صنعت، کشاورزی و خدمات و اقتصاد مقاومتی
نابع طبیعی، فرصت ،تهدید، بهره برداری بهینه، حفاظت، آینده نگری
مخاطرات طبیعی، پیشگیری، مقابله، مدیریت بحران، بارهزینه مادی و انسانی
مراتع، دامپروری، تخریب، مدیریت و بهره برداری بهینه، توسعه اقتصاد دامداری
جنگل، حفاظت (مدیریت استراتژیک، اکسیژن، تنفس، توسعه صنعت، زیست، سر زندگی)تخریب (دی اکسید کربن، آلودگی هوا، فرسایش خاک، فقر خاک کشاورزی، زندگی همراه درد و رنج)
وسازی و توسعه شهری-منطقه ای مبتنی بر ریسک زلزله
 مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت خطر پذیری زلزله
مدیریت خطر پذیری در شهرها و مناطق روستایی آموزش همگانی، آمادگی و اطلاع رسانی 
فناوری های نوین در مدیریت خطرپذیری و بحران 
ارزیابی و مطالعه پدیده خشکسالی
خشکسالی؛ مدیریت خشکسالی و پیامدهای آن
راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی
 نقش مشارکت بهره برداران و سازمانهای مردم نهاد در مدیریت خشکسالی
برنامه ریزی و مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب و راهکارهای بهینه سازی مصرف آب
راهکارهای استفاده بهینه از آب های نامتعارف به عنوان منبع آب پایدار
 آمایش سرزمین در رابطه با خشکسالی
مدیریت رسوب و فرسایش رودخانه
مرفولوژی رودخانه
مدل سازی در مهندسی رودخانه
جنبه‌های زیست محیطی رودخانه‌ها
مدیریت یکپارچه حوزه و رودخانه
کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی طرح های مهندسی رودخانه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پسا برجام و شهر
جغرافیا و آمایش سرزمین
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی زیست شهری
جغرافیا و برنامه ریزی اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی مسکن
جغرافیا و برنامه ریزی اقتصادی
نون و روش های برنامه ریزی شهری
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
تعامل در فضای شهری
روانشناسی محیطی
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
شهر و حقوق شهروندی
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
مدیریت شهری
برنامه های توسعه شهری
مدیریت پروژه های شهری
مدیریت بحران
برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
مشارکت در امور شهری
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدودیت ها و شاخص های توسعه شهری پایدار
حکم روایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
المان های شهری و محورهای مرتبط
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری ،نماهای شهری و امنیت روانی
مشارکت در امور شهری
روستا ،کشاورزی ،مهاجرت
ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
بافت های تاریخی
بهسازی و نوسازی و  بازسازی بافت تاریخی شهری
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
روش ها، فنون و متودولوژی در مدیریت استراتژیک
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
الگوهای مدیریت اسلامی پایدارشهری
مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
مدیریت شهر الکترونیک
فضای سبز و منظر شهری در مناطق خشک و نیمه خشک - چالش‌ها و راهکارها
نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری (طراحی معماری ، طراحی
ضوابط، استانداردها، قوانین و مقررات در فضای سبز و منظر شهری
نقش مشارکت های مردمی و فرهنگ‌سازی در توسعه پایدار فضای سبز شهری و روستایی
کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز و منظر شهری
 کارکردهای اجتماعی- فرهنگی فضای سبز شهری
شاخص­ های توسعه پایدار از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
سیاست گذاری و ایجاد زیرساخت­ های لازم در جهت تحقق توسعه پایدار شهری
حکم روایی شایسته شهری
مدیریت یکپارچه شهری؛ الزامات و نحوه اجرایی شدن آن
امکان سنجی، ایجاد و توسعه زیرساخت­ های حمل ونقل در راستای ساماندهی ترافیک شهری
نگرش درآمدزایی به بافت­ های فرسوده شهری
برنامه­ ریزی شهری در جهت ایجاد شهر پایدار
سرمایه­ گذاری و مدیریت مالی پروژه­ های کلان شهرها
کاهش آلودگی­ های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری
توسعه فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شهری
هویت شهری، فرهنگ شهروند و صیانت از حقوق شهروندی
شیوه­ های جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری
امنیت شهری و مدیریت کاهش مخاطرات
توسعه صنعت گردشگری در جهت افزایش درآمدهای شهری
تبیین مفهوم، ضرورت و ابعاد توسعه پایدار در بسترهای گوناگون مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و  زیست­ محیطی
بررسی نقش نهادهای درگیر در توسعه پایدار و تبیین الگوها و استراتژی­ هایی برای دستیابی به یکپارچگی در سیاستگذاری برای نیل به توسعه پایدار
تمرکز بر نقش و جایگاه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار
بررسی نقش و جایگاه متولیان و نهادهای مسئول در اداره امور شهر و نحوه ارتباط این نهادها با یکدیگر
بررسی موانع، محدودیت­ ها و چالش های پیش­روی مدیریت شهری در ایران برای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری
تبیین سیاست­ ها و برنامه­ ها در جهت ارتقای مشارکت بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری
آشنایی با شیوه­ های جذب سرمایه­ گذاری و منابع درآمدی پایدار در توسعه پروژه­ های شهری
تبیین ضرورت­ های مشارکت شهروندان و تشکل های مردم نهاد (NGOs) در مدیریت شهرها
سیستم‌های پیش‌بینی و هشدار سیلابهای شهری
 تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب های شهری(Action Plan)
 مدیریت کاربری اراضی در کاهش سیلگرفتگی شهری
راه کارهای مقاوم‌سازی و مقابله با سیلاب
 مدیریت جامع شهری و تأثیرات پارامترهای اقلیمی در مدیریت سیلاب های شهری
 نقش رسانه های عمومی در مقابله و مدیریت سیل و آموزش عمومی در کاهش خطرات سیل 
کاربرد مدل های عددی و رایانهای و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طراحی و بهره برداری زهکش های شهری
تجارب بین‌المللی در زمینه مدیریت سیلاب‌های شهری
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار کاربری های صنعت، خدمات، کشاورزی و بازرگانی
 مدیریت محیط زیست کلان شهرها در بخشهای ترافیک و حمل و نقل شهری
 مدیریت مواد زائد جامد
آمایش سرزمین و توسعه شهری
نقش انرژی های نو در توسعه پایدار منابع طبیعی
جامعه و فرهنگ شهری
امنیت شهری
اقتصاد شهری
شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها
 حاشیه نشینی و شهر
مدیریت جامع پسماندهای شهری و روستایی .تفکیک از مبداء پسماندهای شهری و روستایی
مدیریت جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری و روستایی
فناوری های نوین در فرآیند مدیریت پسماند
اقتصاد و مدیریت پسماندها
پردازش مکانیکی و بیولوژیکی پسماندهای عادی روستایی و شهری
بازیافت و نقش آن در مدیریت پسماندها
قوانین و مقررات مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها
مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند
تولید مواد و انرژی از پسماند (کمپوست، زباله سوز و ...)
مکان یابی ، ساماندهی، طراحی و راهبری مکان های زباله

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و ناحیه ایی
پسا برجام و توسعه روستا
جایگاه جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی در توسعة و عمران روستایی
جایگاه برنامه­ های توسعة روستایی در برنامه­ ریزی کلان کشور
نقش دولت و سیاست گذاری­ های ملی در توسعه روستایی
برنامه­ ریزی توسعة روستایی در ایران، ارائۀ الگوهای مناسب
توسعة پایدار روستایی: چشم اندازها، چالش­ها، پارادایم­ ها و رویکردها
جایگاه برنامه­ ریزی محلّی در برنامه­ ریزی توسعة روستایی در ایران
زمینه­ های تاریخی و چالش­های ساختاری مدیریّت روستایی در ایران
مدیریّت روستایی ، توسعة پایدار روستایی
سازمان­های محلّی و مدیریّت روستایی(دهیاری ، شوراها ، سازمان­ های محلّی و...)
جهانی شدن و روستایی
نقش جوانان و زنان در مدیریّت روستایی
کشاورزی و توسعه روستایی
نقش سرمایه و سرمایه­ گذاری در توسعة اقتصاد روستایی
تنوع  فعّالیّت­های اقتصاد روستایی
اشتغال و روستایی
نقش اشتغال زنان در توسعة روستایی
هدفمند شدن یارانه­ ها و نقش آن در اقتصاد روستایی
گردشگری و توسعه و عمران روستایی(فرصت­ ها، تهدیدها، قّوت­ ها و ضعف ­ها)
بافت ­های با ارزش، روستاهای هدف گردشگری و تأثیر آن بر توسعۀ روستایی
فرهنگ روستایی و توسعۀ گردشگری
صنایع دستی و گردشگری و اشتغال روستایی
حمایت­ های دولتی و سرمایه­ های بخش خصوصی در توسعة گردشگری
برنامه­ ریزی کالبدی (طرح­های هادی، بهسازی، تجمیع و...) و  روستاهای کشور
مشارکت­ های مردمی و طرح­های کالبدی روستایی
اعتبارات و تسهیلات حمایتی مسکن روستایی و  الگوهای معماری بومی و نوین در مسکن روستایی
مدیریّت بحران و کنترل حوادث غیر مترقبه در بافت­ های روستایی
چالش ­های تغییر کاربری اراضی در مناطق روستایی
نقش فن­آوری­ های بومی و نوین در توسعۀ روستایی
مسایل اجتماعی و مشکلات جامعة روستایی ایران
تحّولات سبک زندگی در نواحی روستایی
تحّولات جمعیّتی و مهاجرت­های روستایی
نقش تعاونی­های روستایی و تشکل­ های غیر دولتی (NGO) در توسعۀ روستایی
نقش رسانه ­های جمعی (صدا و سیما ، روزنامه­ ها و....) در توسعۀ روستایی
نقش فنآوری های نوین (IT،IC...) در توسعة نواحی روستایی
تأثیرات جهانی شدن براقتصاد روستایی
نقش جهانی شدن در ارتباطات اجتماعی روستائیان
جایگاه روستاها در چشم انداز آیندۀ کشور
تحولات جمعیتی و اثرات فضایی، کالبدی و زیست محیطی آن
 قابلیت های منطقه ای، نظام و مدیریت و بهره برداری
 بررسی تطبیقی نظام های بهره برداری با نظام های اکولوژی، تجربیات جهانی و ایرا ن
 برنامه ریزی، مدیریت، زیست منطقه گرایی
نظام مدیریت شهری و منطقه ای، واقعیات جغرافیایی و عدالت فضایی
فضای جغرافیایی، سند چشم انداز و توسعه پایدار
اصلاح الگوی مصرف و محیط جغرافیایی ایران
نظام مدیریت در بهره برداری از قابلیت های فضایی، چالش ها و راهبردهای
کاربرد تکنیک های نوین (سنجش از دور ، GIS ) در جغرافیای فضایی ایران
فضای جغرافیایی ، برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه
مخاطرات محیطی و مدیریت بحران
اقتصاد فضا و مدیریت منابع
امکانات و محدودیت های توسعه در کشور های اسلامی
نقش کارکرد های جغرافیایی در تقویت همگرایی و وحدت جهان اسلام
جایگاه جغرافیدانان و انجمن های جغرافیایی در نظام های تصمیم سازی و فرآیند توسعه در کشورهای اسلامی
فرآیند جهانی شدن و چالش های آن در کشورهای جهان اسلامی
کارکرد های زیست محیطی و چالش آن در جهان اسلام
انرژی های نو و جایگاه جهان اسلام
آموزش و تحقیقات جغرافیایی و چالش های آن در جهان اسلام
فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آینده ایران
نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری
ارزیابی پتانسیل ها و توانمندی های صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور
 نقش و تأثیر مدیریت در توسعه صنعت گردشگری
اهمیت و نقش ایجاد زیر ساخت ها در توسعه صنعت گردشگری
صنعت گردشگری و اوقات فراغت
نقش و تأثیر متقابل امنیت بر توسعه صنعت گردشگری
 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و توسعه صنعت گردشگری
توسعه صنعت گردشگری الکترونیک (ET)
گردشگری شهری و نقش آن در توسعه مناطق شهری
 گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی
ارزیابی جایگاه توسعه گردشگری در اسناد بالادستی و قوانین موجود
بررسی نقش نهادها و سازمان­های مرتبط با صنعت گردشگری و برقراری تعاملات سازنده میان متولیان
تبیین الزامات مدیریت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری با رویکرد شناسایی و استفاده از مزیت­های رقابتی بومی
شیوه­ های جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری
افزایش مشارکت بخش خصوصی، انجمن­ها و سازمان‌های غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری
اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی در جهان با استفاده از جذب توریست و جلب رضایتمندی آن ها
استفاده از ظرفیت جزایر، بنادر و مناطق آزاد به ‌منظور توسعه گردشگری دریایی
جایگاه زیرساخت­های گردشگری از نگاه اسناد بالادستی کشور و الزامات حقوقی و قانونی آن
راهکارهای توانمند سازی و گسترش تعاملات سازمان‌ها و نهادهای ذینفع در جهت ارتقای مدیریت و توسعه زیرساخت­های گردشگری
زیرساخت­های پایدار گردشگری؛ اشتغال زایی و کارآفرینی
مدیریت و توسعه زیرساخت­های گردشگری؛ چالش­ها و راهکارها
تأمین مالی طرح­های زیرساختی حوزه گردشگری و جذب سرمایه بخش خصوصی
توسعه فناوری اطلاعات و گردشگری هوشمند
مزیت­ های رقابتی شهرها و توسعه گردشگری شهری
جایگاه انجمن ­ها و نهادهای مردم نهاد در توسعه گردشگری
نقش آموزش و پژوهش در دستیابی به جایگاه مطلوب در حوزه گردشگری
بحران اقتصادی و تأثیرات آن بر صنعت گردشگری
گردشگری و اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی
گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی
اکوتوریسم و ساماندهی فضای جغرافیایی
جایگاه ژئوتوریسم در اقتصاد و صنعت گردشگری
فرآیند جهانی شدن و توسعه صنعت گردشگری
نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد کشور
نقش و  تأثیر در صنعت گردشگری بر اشتغال ملی و منطقه ای
موانع و چالش ها در توسعه صنعت گردشگری
توانمندی ها و پتانسیل های صنعت گردشگری
اکوتوریسم منطقه و توسعه صنعت گردشگری

سیاسی و ژئوپولتیک
جهانی شدن و پدیده امنیت منطقه ای
کاربرد GIS در تبیین پدیده های جغرافیای سیاسی
جهانی شدن، ملی شدن و محلی شدن
شهرهای جهانی و جهان شهرها
جغرافیای توسعه و عدم تعادل های فضایی
جغرافیای جرم و جنایت( جغرافیای امنیت اجتماعی)
نظام ژئوپلیتیک جهانی
سازمان سیاسی فضا و نظام تقسیمات کشوری
جغرافیای بحران های بین المللی
ژئوپلیتیک منابع انرژی و جایگاه ایران
نظام های سیاسی منطقه ای 
نظام ژئوپلیتیک جهانی
جغرافیای سیاسی و شهرداری ها و شوراهای شهر
جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری
مدیریت بحران های شهری
کانون های تاثیرگذار در امنیت شهر
شهرهای ساحلی و امنیت
شهرهای مرزی و امنیت
جنگ های شهری و دفاع عامل
بحران های زیست محیطی(آلودگی های هوا و...) و امنیت شهری
توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی
نابرابری های اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
جغرافیای جنسیت و عدالت شهری
عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر
عدالت فضایی، کشمکش ها و جنبش های شهری
جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
امنیت شهری و فناوریهای نوین
شهر مجازی و چالش های سیاسی مدیریت شهری
جایگاه جهان شهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی
جغرافیای سیاسی دریاها 
سازمان سیاسی فضا و نظام تقسیمات کشوری
منازعات ژئوپلیتیکی در مناطق پیرامونی ایران
کاربرد GIS در تبیین پدیده های جغرافیای سیاسی
جهانی شدن، ملی شدن و محلی شدن
جغرافیای بحران های بین المللی
شهرهای جهانی و جهان شهرها
ژئوپلیتیک فضای مجازی و جامعه شبکه ای
کورونوپالیتیک یا ژئوپلیتیک زمان
تحول در مفاهیم قدرت و فضا
جغرافیای توسعه و عدم تعادل های فضایی  
ژئوپلیتیک قومیت ها
ژئوپلیتیک فرهنگی و چشم انداز آن در منطقه
ژئوپلیتیک منابع انرژی و جایگاه ایران
جغرافیای جرم و جنایت( جغرافیای امنیت اجتماعی)
مرزها و سرحدات
هیدروپلیتیک رودخانه های مرزی
جهانی شدن و پدیده امنیت منطقه ای
الگوهای جدید امنیتی مرزهای کشور


اطلاعات جغرافیایی:
 GIS در ملاحظات دفاعی، امنیتی، جغرافیایی و آمایش سرزمین
 GIS در سند چشم انداز، دولت و حاکمیت الکترونیکی
 GIS در جنگ های آینده
  GIS در شبکه های شریانی حمل و نقل کشور و ناوبری و لجستیک
 GIS در پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه
 GIS در بهره وری تسلیحات و تجهیزات دفاعی و امنیتی
  GIS مراکز داده و داده کاوی در سامانه های اطلاعات مکانی
نقشه برداری الگوهای مسکونی برای پایش شهرسازی
سنجش از دور و GIS برای مدیریت های اورژانسی اطلاعات هندسی برای هشدار در بحران های
انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش از دور
استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری تحلیل تصاویر چندزمانی
کاربرد تکنیک های سنجش از دور در علوم زمین
تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تهیه داده مکانی
بروزرسانی و بهبود پایگاه داده های مکانی با استفاده از GIS
تهیه سریع نقشه برای کاربردهای محیطی و مدیریت بحران کاربرد های GIS و سنجش از دور
مدل سازی داده، بصری سازی و augmented reality
GIS دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی 
برداشت لیزری برای نقشه برداری 3 بعدی و تهیه نقشه
تحلیل تصاویر فراطیفی سیستم SAR با توان تفکیک بالا
پایش تغییر شکل بر اساس داده SAR  کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده سنجنده ها و روش های تهیه DEM
نقشه برداری کاربردی و کارتوگرافی
سیستم های اطلاعات مکانی
سنجش از دور و فتوگرامتری
مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
تعریف رویکرد یا الگوی رسانه در قبال موضوع کاهش خطرپذیری Media Focus
ارتقاء تاب آوری ملی به موازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR
آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی
برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
مدیریت بحران و پدافند
زیر ساخت اطلاعات مکانی(SDI)
جایگاه GIS در نقشه جامع علمی کشور
نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی بر توسعه صنعت دفاعی
تاثیر سامانه اطلاعات جغرافیایی در جنگ‌های اخیر
ارائه پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک در سامانه اطلاعات جغرافیایی با تاکید بر حوزه دفاعی


جغرافیای پزشکی:
پیدایش و پراکندگی جغرافیایی امراض در سیاره زمین
بررسی انواع بیماری ها تحت تاثیر عوامل محیطی و جغرافیایی
انتشار بیماریها و  نقش عوامل محیطی و جغرافیایی
بیماری، سلامت،  محیط و جغرافیای پزشکی
بیماری های ژئوژنیک
علل جغرافیایی امراض
اقلیم و پراکندگی جغرافیای امراض
پدیده انتشار و جغرافیای امراض و پزشکی
زمین شناسی و جغرافیای خاک و پراکندگی امراض
آلودگی زیست محیط شهری و روستایی و  امراض
آلودگی آب، خاک و هوا  و جغرافیای امراض
جمعیت، ازدهام و امراض
محصولات کشاورزی و امراض
مهاجرت و امراض جسمی و روحی و اجتماعی
جغرافیای پزشکی و میزان تحصیلات، میزان باروری، رشد جمعیت، میزان مرگ و میر
شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی جامعه و سلامتی عمومی
پیدایش و پراکندگی جغرافیایی امراض در سیاره زمین
امراض مناطق ویژه طبیعی و یا در تقسیم بندی های استانی
امراض نواحی مختلف اقتصادی و دگرگونی های طبیعی
وسایط نقلیه شهری و امراض شهری
شیوه زندگی شهری و امراض شهری
شهر و شهرنشینی و امراض شهری
روابط اجتماعی مدرن شهری و پراکندگی امراض
ترسیم نقشه های پراکندگی جغرافیایی امراض در داخل نواحی های مورد بررسی
تهیه نقشه های جغرافیایی امراض
خشکسالی و بیماری
شهر و روستا و  بیماری های روانی
شهر و روستا بیماری های جسمی
شهر و روستا  سو تغذیه
شهر روستا و ایدز
سیستم های اطلاعات جغرافیایی بهداشتی و درمانی
 کاربرد GIS در بخش بهداشت و سلامت
جغرافیا و بهداشت فردی
نقش جغرافیای پزشکی در کارآفرینی و توسعه سلامت
نقشه سازی بیماری های مهم واگیردار ایران
وارونگی دما و امراض شهری
خدمات عمومی شهری و امراض

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

جغرافیا

مهلت ارسال اصل مقالات
10 مرداد 1395
زمان برگزاری
21 مرداد 1395
نام لاتین: The first national conference on the role of geography (physical geography orientation) in furtherance of the objectives of Horizon 1404
سطح : ملی
برگزارکننده : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت مراکز آموزش عالی کشور
شهر برگزاری : ایران - اردبیل - اردبیل
آدرس دبیرخانه : اردبیل -شهرک کارشناسان - خیابان طراوات - به سمت شهرک اداری - ساختمان خدماتی اداری یلدا-طبقه اول -واحد۲- موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
شماره تماس : ۰۴۵۳۳۷۵۱۰۴۹ -۰۹۱۴۲۹۵۹۵۵۷
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک