کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

نخستین همایش ملّی آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری - منطقه ­ای

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

نخستین همایش ملّی آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 23 آبان 1397 در شهر کرمان برگزار میگردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

پنل ها و محورهای همایش:

 پنل 1) آینده نگاری آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای در ایران

1- آینده نگاریِ کاربرد آمایش سرزمین در مدیریت محیط

2- آینده نگاریِ جایگاه آمایش سرزمین در برنامه ریزی های کلان ملی

3- آینده نگاریِ آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار

4- آینده نگاریِ مدل ها و روش های آمایش فضا و مکان

5- آینده نگاریِ آینده نگاریِ آمایش سرزمین و دفاع غیرعامل (ملاحظات دفاعی – امنیتی)

6- تحلیل و نقد جغرافیاییِ برنامۀ پنجم و ششم توسعه

7- آینده نگاریِ جایگاه توریسم در آمایش سرزمین

8- آینده نگاریِ سیاست گذاری و خط مشی گذاری فرصت ها و چالش ها در چشم انداز آیندۀ صنعت گردشگری

9- آینده نگاریِ توریسم علمی و جایگاه آن در توسعۀ کشور

10- آینده نگاریِ طرح های توسعۀ گردشگری در سطوح محلّی، ملّی، منطقه ای و بین المللی

11- مطالعات تطبیقی سیاست های توسعۀ گردشگری دنیا برای بومی سازی در ایران

12- عوارض جهل جغرافیایی (Geographical Ignorance) بر کُند شدن روند توسعه یافتگی

13- آینده نگاریِ توسعۀ روش های نوین در تحقیقات آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای

پنل 2) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری در ایران

1- آینده نگاریِ توسعه پایدار شهری 

2- آینده نگاریِ شهرهای ایرانی- اسلامی

3- آینده نگاریِ شهرهای طبیعت گرا

4- آینده نگاریِ سنجش درجۀکیفیت زندگی و برنامه ریزی شهرهای سالم

5- آینده نگاریِ کاربری اراضی در شهرها

6- آینده نگاریِ برنامه ریزی شهرهای جدید (عملکرد، مکان یابی و ارزیابی)

7- آینده نگاریِ ارزیابی طرح های شهری و فرا شهری 

8- آینده نگاریِ هوشمندسازی شهرها و ساخت شهرهای هوشمند

9- آینده نگاریِ توسعۀ شهرهای سایبرنتیک

10- آینده نگاریِ روند برنامه ریزی شهری 

11- آینده نگاریِ مسائل و مشکلات کلانشهرها ئ شهرهای بزرگ

12- آینده نگاریِ نقش شهرهای کوچک و متوسط در توسعه ناحیه ای و منطقه ای

13- آینده نگاریِ فضای سبز شهری

14- آینده نگاریِ توریسم شهری و بوم گردی در شهرهای کوچک و متوسط

15- آینده نگاریِ معماری سنّتی و مدرن و توریسم شهری

16- آینده نگاریِ طرح های راهبردی – ساختاری توسعۀ شهری (CDS) 

17- آینده نگاریِ برنامه ریزی های مشارکت های مدنی شهروندان

18- آینده نگاریِ برنامه ریزی مسکن شهری

19- آینده نگاریِ تسهیل گری در محلات شهری

20- آینده نگاریِ حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

21- آینده نگاریِ نظریه ها و مدل های توسعۀ شهری با تأکید بر رشد پراکنده و رشد هوشمند

22- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیتا و برنامه ریزی شهری

پنل 3) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در ایران

1- آینده نگاریِ برنامه ریزی روستایی

2- آینده نگاریِ توسعه پایدار روستایی

3- آینده نگاریِ توریسم روستا، بوم گردی و خانه های اکولوژیکی

4- آینده نگاریِ مسکن پایدار روستایی 

5- آینده نگاریِ توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی

6- آینده نگاریِ رویارویی سنّت و مدرنیته در قلمرو برنامه ریزی روستایی

7- آینده نگاریِ هویت روستایی

8- آینده نگاریِ روابط شهر و روستاهای پیرامونی

9- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

پنل 4) آینده نگاری در حوزۀ اقلیم شناسی (آب و هواشناسی) در ایران

1- آینده نگاریِ اقلیم و جایگاه آن در آمایش و توسعۀ کشور 

2- آینده نگاریِ تغییر اقلیم و مدل سازی های اقلیمی

3- آینده نگاریِ پیشرفت های تکنولوژیکی در شناسایی اقلیم دیرینۀ مناطق مختلف

4- آینده نگاریِ اقلیم کشاورزی در ایران

5- آینده نگاریِ اقلیم و توسعۀ پایدار در نواحی شهری و روستاییِ ایران

6- آینده نگاریِ اقلیم شناسی ماهواره ای و ظرفیت های آن

7- آینده نگاریِ اقلیم و حمل و نقل

8- آینده نگاریِ اقلیم و آب و استفاده از ظرفیت های نوینِ آب هایِ اقلیم بنیاد

9- آینده نگاریِ اقلیم و صنعت گردشگری

10- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات اقلیم شناسی

پنل 5) آینده نگاری ژئومورفولوژی در ایران

1- آینده نگاریِ جایگاه ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین

2- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و مدیریت نواحی ساحلی

3- آینده نگاریِ پالئو ژئومورفولوژی

4- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی نواحی کارستی

5- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و توسعۀ پایدار در نواحی شهری و روستاییِ ایران

6- آینده نگاریِ فرسایش آبی و بادی و مدل های مرتبط

7- آینده نگاریِ نقش ژئومورفولوژی در مطالعات نواحی شهری و روستایی

8- آینده نگاریِ ژئومورفولوژیِ نواحی خشک و بیابانی

9- آینده نگاریِ مدلسازی در ژئومورفولوژی

10- آینده نگاریِ مطالعات نو زمین ساخت با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی (مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در مناطق کوهستانی و دشت ها)

11- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و صنعت توریسم

12- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات ژئومورفولوژی

پنل 6) آینده نگاری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در ایران

1- آینده نگاریِ جنبه های نظری و کاربردی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک

2- آینده نگاریِ سازماندهی سیاسی فضا و قدرت

3- آینده نگاری وضعیت مرزهای سیاسی، فرهنگی و ...

4- آینده نگاریِ همگرایی های سیاسی در حوزه های ژئوپلیتیکی خلیج فارس، دریای عمان و خزر

5- آینده نگاریِ بنیان های ژئوپلیتیکی در روابط خارجی

6- آینده نگاریِ مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران

7- آینده نگاریِ ژئوپلیتیک جهان اسلام و بیداری اسلامی

8- آینده نگاریِ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک انرژی 

9- آینده نگاریِ هویت ها و ملیّت ها

10- آینده نگاریِ توریسم خارجی و اهمیت آن 

11- آینده نگاریِ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک آب 

12- آینده نگاریِ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک فضای مجازی 

13- آینده نگاریِ منطقه گرایی و سازمان های منطقه ای

14- آینده نگاریِ جهانی شدن و محلی شدن

15- آینده نگاریِ کنوانسیون های زیست محیطی در سطح ملّی و بین المللی

16- آینده نگاریِ پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم

17- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

پنل 7) آینده نگاری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایران

1- آینده نگاریِ نقش و کاربرد RS و GIS در تحقیقات و مطالعات علوم جغرافیایی و سایر علوم 

2- آینده نگاریِ زیرساخت داده های مکانی به منظور به روزرسانی نقشه های پایۀ جغرافیایی

3- آینده نگاریِ داده کاوی فضایی

4- آینده نگاریِ توسعۀ روش های مدلسازی و تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی روابط و مناسبات پیچیدۀ فضایی

5- آینده نگاریِ Geovisualization

6- آینده نگاریِ سیستم های همراه مکانی  Mobile GIS

7- آینده نگاریِ توسعۀ GIS در ادارات و سازمان ها

8- آینده نگاریِ Enterprise GIS

9- آینده نگاریِ سیستم های هوشمند مکانی

10- آینده نگاریِ سیستم های ترابری و  AVL 

11- آینده نگاریِ ژئودزی ماهواره ای

12- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات RS و GIS

پنل 8) آینده نگاری مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی و زیست - محیطی) در ایران

1- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات طبیعی (با منشأ اقلیمی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ...)

2- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات انسانی (با منشأهای انسانی)

3- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات زیست – محیطی (با اهداف زیست – محیطی)

4- آینده نگاریِ شناسایی مخاطرات جدید

5- آینده نگاریِ استفاده از فرصت های نهفته در مخاطرات محیطی

6- آینده نگاریِ فناوری های نوین در سیستم های آگاهی دهنده، پایش و کنترل مخاطرات محیطی

7- آینده نگاریِ مدیریت ریسک و بحران

8- آینده نگاریِ پسماندها در محیط های شهری و روستایی

9- آینده نگاریِ بحران آب، خشکی، خشکسالی و تأثیرات مهاجرتی آن بر آیندۀ شهرها و روستاها

10- آینده نگاریِ نقش خلأهای مدیریتیِ مکانی بین مناطق سیاسی و اداری (استان ها، شهرستان ها و بخش ها) در عدم توجه به مخاطرات زیست – محیطی مشترک

پنل 9) آینده نگاری در حوزۀ انتقادگرایی، نقد و نقدپذیری در جغرافیا و سایر موضوعات آزاد در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ای

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

جغرافیا ، آب و خاک ، منابع طبیعی

مهلت ارسال اصل مقالات
30 مرداد 1397
زمان برگزاری
23 آبان 1397
سطح : ملی
برگزارکننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان
رئیس رویداد : دکتر حسین غضنفرپور
شهر برگزاری : ایران - کرمان - کرمان
محل برگزاری : دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس دبیرخانه : کرمان. دانشگاه شهید باهنر. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ساختمان D1 گروه جغرافیا
شماره تماس : 03433257264
شماره فکس : 03433257264
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک