کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

 اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدارتوسط مرکز تحقیقات نقش غدیر معماری و شهرسازی و دانشگاه مازندران در تاریخ22 تا 23اردیبهشت 1395 در دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری برگزار می شود.
این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میشود.

ویژگی‌های بارز و انحصاری برگزاری مراسم

1-این  همایش می‌تواند به احیای روح معماری و شهرسازی ایرانی با رویکرد توسعه پایدار بیانجامد.
2-موضوع همایش می‌تواند زمینه ساز تولید علم در حوزه های معماری و شهرسازی با مقیاس ملی گردد.

 اهداف همایش:

1. بازشناسی تأثیرتوسعه پایدار در چشم‌انداز آینده معماری و شهرسازی 
2. شناخت چالش‌های معماری و شهرسازی معاصر و یافتن راهکار با رویکرد توسعه پایدار
3. یافتن راهکارهایی جهت تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 1404 ایران در راستای تحقق توسعه پایدار معماری و شهرسازی
4. امکان‌سنجی ساخت بناهایی با پاسخگویی به اصول معماری و شهرسازی پایدار
5. دستیابی و معرفی ایده‌های نوین در زمینه معماری و شهرسازی پایدار

 محورهای رویداد:

معماری
1.    تکنولوژیهای نوین و معماری در افق توسعه پایدار
2.    جایگاه انرژیهای نو در چشمانداز معماری پایدار
3.    کاربرد مصالح نوین در چشمانداز معماری آینده
4.    نقش مباحث مقررات ملی ساختمان در تحقق توسعه پایدار
5.    شیوه‏ها و فرآیند آموزش معماری و تحقق معماری پایدار
6.    رابطه متقابل هویت در معماری و توسعه پایدار
7.    بازشناسایی تجربیات معماری بومی در راستای توسعه پایدار
8.    رابطه متقابل میان ساره، برق، مکانیک، معماری و توسعه پایدار

شهرسازی:

1.    فناوریها و تکنولوژیهای نوین حوزه شهری در افق توسعه پایدار
2.    تعامل انرژیهای نو و شهرسازی با رویکرد پایداری
3.    تعامل فضایی منظر شهری و چشمانداز آینده شهرسازی با رویکرد پایداری
4.    جایگاه حوزههای سهگانه توسعه پایدار در چشمانداز آینده شهرهای پایدار
5.    رابطه متقابل هویت در شهرسازی و توسعه پایدار
6.    بازشناسایی تجربیات شهرسازی بومی در راستای توسعه پایدار
7.    تأثیرات متقابل شیوههای آموزش شهرسازی و تحقق توسعه پایدار
8.    رابطه‏ متقابل میان سازه، برق، مکانیک و شهرهای پایدار
 
شرح تفصیلی محورهای همایش:                                                      
معماری:    
تکنولوژیهای نوین و معماری در افق توسعه پایدار
استفاده از تکنولوژی به منظور احیای معمای بومی و الگوبرداری از آن
ساختمانهای هوشمند و معماری پایدار در افق معماری آینده
اثرات بکارگیری تکنولوژی در مراحل طراحی، اجرا و بهرهبرداری در ساختمانهای پایدار

جایگاه انرژیهای نو در چشمانداز معماری پایدار
بهرهوری اقتصادی و مدیریت مصرف منابع انرژی در چشمانداز آینده صنعت ساختمان
توانمندیها و تنگناها در مسیر استفاده از انرژیهای نو در صنعت ساختمان
اثرات استفاده از انرژیهای نو بر طرحریزی ساختمانها در افق توسعه پایدار

   کاربرد مصالح نوین در چشمانداز معماری آینده
        بازشناسایی تجربیات معماری بومی در انتخاب مصالح با رویکرد پایداری
        تأثیرات زیستمحیطی استفاده از مصالح نوین در افق معماری فردا
         ملاحظات اجرایی در انتخاب مصالح ساختمانی با رویکرد پایداری در چشمانداز معماری فردا

     نقش مباحث مقررات ملی ساختمان در تحقق توسعه پایدار
         جایگاه آموزش ضوابط و آییننامهها در تحقق معماری پایدار
         بررسی رویکرد مقررات ملی ساختمان در مواجهه با مؤلفههای توسعه پایدار
         مقایسه استانداردهای جهانی و آییننامههای ملی در افق معماری آینده با رویکرد پایداری

     شیوه‏ها و فرآیند آموزش معماری و تحقق معماری پایدار
         تعامل شیوه‏‏های آموزش آکادمیک معماری و مقتضیات صنعت ساختمان
         جایگاه حوزههای سه گانه توسعه پایدار در رویکردهای آموزش معماری
         مقایسه ملاحظات اجرایی معماری پایدار با سرفصل دروس آکادمیک معماری
 
     رابطه متقابل هویت در معماری و توسعه پایدار
         نقش توسعه پایدار در حل بحرانهای هویتی موجود در حوزه معماری
         اثرگذاری اصول هویت فرهنگی بر مبانی نظری طرحهای معماری با رویکرد پایداری
         مؤلفههای هویتساز در چشمانداز آینده معماری پایدار
 
    بازشناسایی تجربیات معماری بومی در راستای توسعه پایدار
         شناسایی توانمندیهای معماری بومی در پاسخ به مؤلفههای معماری پایدار
         معرفی راهکارهای الگوبرداری از معماری بومی به منظور تحقق توسعه پایدار
         روشهای بهرهبرداری از انرژیهای پاک در معماری بومی
 
    رابطه متقابل میان ساره، برق، مکانیک، معماری و توسعه پایدار
         ملاحظات اجرایی در تأسیسات ساختمان و تحقق معماری پایدار
         سیستم‏‏های سازهای نوین و معماری پایدار
         طراحی یکپارچه سازه، تأسیسات و معماری به منظور تحقق توسعه پایدار

شهرسازی:
   فناوریها و تکنولوژیهای نوین حوزه شهری در افق توسعه پایدار 
       شهرهای هوشمند در افق توسعه پایدار
       تأثیر فناوریهای نوین در برنامهریزیهای کلان شهری با رویکرد پایداری
       اثرات متقابل تکنولوژی و وضع موجود شهرها در چشمانداز آینده شهرهای پایدار

    تعامل انرژیهای نو و شهرسازی با رویکرد پایداری
        مدیریت شهری با هدف کاهش استفاده از منابع انرژی
        بررسی زیرساختهای شهری موجود به منظور بکارگیری انرژیهای نو در صنعت ساختمان
        اثرات ناشی از بکارگیری انرژیهای نو در طرحهای کلان شهری

   تعامل فضایی منظر شهری و چشمانداز آینده شهرسازی با رویکرد پایداری
        انگاره های طراحی منظر و فضاهای شهری با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی
        ملاحظات زیستمحیطی در طراحی منظر شهری با رویکرد پایداری
        آسیب شناسی منظر شهرهای امروز در چشمانداز آینده شهرها

     جایگاه حوزههای سهگانه توسعه پایدار در چشمانداز آینده شهرهای پایدار
        تأثیر مؤلفههای پایداری اجتماعی بر ارتقا کیفیت فضایی-کالبدی شهرها در افق شهرسازی
        پایش ملاحظات زیستمحیطی در طرحهای کلان شهری
        گونه شناسی پایداری اقتصادی در برنامهریزیها و طرحهای شهری

  رابطه متقابل هویت در شهرسازی و توسعه پایدار
        ارزیابی توانمندی شهرهای امروز در ارتقای هویت فرهنگی با رویکرد پایداری
        تعامل میان هویت فرهنگی و پایداری اجتماعی در چشمانداز شهرهای آینده
        استفاده از نمودهای هویت فرهنگی (محله محور) در بهسازی وضع موجود شهرها به منظور تحقق توسعه پایدار
  بازشناسایی تجربیات شهرسازی بومی در راستای توسعه پایدار
         شناسایی توانمندیهای شهرسازی بومی در پاسخ به مؤلفههای سازنده شهرهای پایدار
         معرفی راهکارهای الگوبرداری از شهرسازی بومی به منظور تحقق توسعه پایدار
         روشهای بهرهبرداری از انرژیهای پاک در شهرسازی بومی
 
    تأثیرات متقابل شیوههای آموزش شهرسازی و تحقق توسعه پایدار
        تعامل شیوه‏‏های آموزش آکادمیک و نیازهای شهری جوامع
        جایگاه حوزههای سه گانه توسعه پایدار در رویکردهای آموزش طراحی شهری و برنامهریزی
        مقایسه ملاحظات اجرایی آفرینش شهرهای پایدار با سرفصل دروس آکادمیک معماری
 
     رابطه متقابل میان سازه، برق، مکانیک و شهرهای پایدار
       
ملاحظات اجرایی در طراحی تأسیسات و سازه‏‎ها در مقیاس شهری
        شهرهای پایدار و سیستم‎های سازه‎ای نوین
        ملاحظات اجرایی در زیرساخت‎های سازه‎ای و تأسیساتی با هدف آفرینش شهرهای پایدار

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

مواد و متالوژی

مهلت ثبت نام
11 اردیبهشت 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
15 فروردین 1395
تاریخ اعلام داوری
20 فروردین 1395
زمان برگزاری
22 فروردین 1395 الی 23 فروردین 1395
نام لاتین: The first national conference on Futur Prospects of Architecture & Urbanism
سطح : ملی
برگزارکننده : مرکز تحقیقات نقش غدیر معماری و شهرسازی و دانشگاه مازندران
مالک رویداد : مرکز تحقیقات نقش غدیر معماری و شهرسازی و دانشگاه مازندران
شهر برگزاری : ایران - مازندران - ساری
محل برگزاری : دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری
آدرس دبیرخانه : بابلسر. بلوار شهید محبوبی. مجتمع آفتاب. بلوک 14. واحد 8 مرکز تحقیقات و مهندسین مشاور نقش غدیر معماری و شهرسازی
شماره تماس : 01135290888
شماره فکس : 01135290777
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک