کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم توسط گروه پژهشی قرآن و معرفت شناسی با همکاری دانشگاه های معتبر کشور در تاریخ 15 اسفند 1397 در شهر مشهد برگزار میگردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

محورهای عام:

 • نقد و بررسی پیشینة پژوهش در زمینة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • چالش‏های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • نظریه‏پردازی و الگوسازی در زمینة پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

محورهای ویژه:

 • پیگیری بنیان‏ها و مبانی علمی و فراعلمی نظریات علمی حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین
 • پژوهش‏های نوین در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین
 • راهبردها و چگونگی کاربرد ارزش‏های دینی و فرهنگ بومی در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

مدیریت

    مدیریت کارآفرینی و بنیان‏های فراعلمی آن

 • مدیریت مالی و بنیان‏های فراعلمی آن
 • مدیریت تولید و بنیان‏های فراعلمی آن
 • مدیریت بازرگانی و بازاریابی و بنیان‏های فراعلمی آن
 • مدیریت دولتی ، بنیان‏ها و ارزش‏ها
 • مدیریت صنعتی، بنیان‏ها و ارزش‏ها
 • آینده‏پژوهی در مدیریت و مبانی فراعلمی آن
 • تحول فرهنگی و اخلاق در سیستم‏های مدیریت اطلاعات
 • مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین و ارزش‏آفرین
 • مبانی فلسفی مدیریت اسلامی
 • روش‏های غنی‏سازی فرهنگ سازمانی
 • مبانی فلسفی سازمان ها و نظریه های سازمانی
 • نقد و بررسی مبانی فلسفی و ارزشی در نظریه های مدیریت
 • اخلاق سازمانی
 • مدیریت اسلامی، تجربه های موفق
 • مدیریت سبز
 • انگیزش و روش‏های آن
 • مبانی انسان شناختی در نظریه های مدیریت

اقتصاد

 • خصوصی سازی و توسعه پایدار، مبانی و ارزش‏ها
 • سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه‏ی اقتصادی
 • راهنکارهای امنیت سرمایه‏گذاری درالگوی بومی ـ‌ارزشی
 • بنیان‏ها و مبانی سلامت نظام اداری و نقش آن در توسعة اقتصادی
 • راهنکارهای مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مبانی فراعلمی آن
 • آسیب‏شناسی توسعه اقتصادی با رویکرد بومی ـ ارزشی
 • بسترهای فرهنگی توسعه اقتصادی پایدار
 • اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار
 • رابطه نظریه‏های اجتماعی اـ اقتصادی با قضاوت‏های ارزشی
 • ماهیت رفتارهای اقتصادی
 • رابطه آموزه های اسلامی با علم و اقتصاد
 • مبانی فلسفی ارزشی نظریه های اقتصادی
 • چارچوب های کلان نظریه های اقتصاد اسلامی
 • تأثیر دیدگاه‏های انسان‏شناختی در نظریه‏های اقتصادی
 • نقش پیش‏فرض‏های ارزشی در نظریات اقتصادی
 • ارزش و عقلانیت در رفتارهای اقتصادی
 • ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد
 • ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد کلان
 • ارزش ها در کارکردهای علم اقتصاد
 • انسان اقتصادی
 • مبانی رفتارهای اقتصادی در اقتصاد خرد و کلان
 • عدالت اقتصادی
 • روش های نهادینه سازی
 • فرهنگ محیط زیست
 • پیش شناخت ها نسبت به انسان و تأثیر آن بر نظریات اقتصادی
 • اهداف و غایات نظریات اقتصادی
 • بنیان های فلسفی و فراعلمی نظریه های اقتصادی معاصر
 • پژوهش های نوین در حوزة اقتصاد و مبانی فراعلمی آن

علوم تربیتی

 • پیشینة فلسفة تعلیم و تربیت
 • مبانی انسان شناختی نظریه های تعلیم و تربیت
 • ماهیت نظریة تربیتی
 • نقد و بررسی مبانی تعلیم و تربیت مارکسیستی علوم تربیتی
 • اهداف تعلیم و تربیت در مکاتب مختلف تربیتی
 • تفکر شرقی و فلسفة تعلیم و تربیت
 • مبانی نظریات پراگماتیستی در تعلیم و تربیت
 • بنیادهای فلسفی رفتارگرایی
 • مبانی فلسفة ی نظریة بازسازی در تعلیم و تربیت
 • نظریات پدیدارشناسانه در تربیت و مبانی آن
 • نقش فلسفة تعلیم و تربیت در تحول نظام آموزش و پرورش
 • ترسیم چشم انداز تحول از دیدگاه فلسفة تعلیم و تربیت
 • برنامه ریزی آموزشی
 • اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
 • اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
 • مبانی فلسفی نظریه های یادگیری
 • عوامل موثر در تربیت
 • مبانی درمان ناهنجاری ها
 • نقش تعلیم و تربیت ارزش ها در توسعه پایدار
 • تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پایدار

فلسفه و دین

 • پیشینه پژوهش پیرامون پیوندهای مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • ویژگی های علم شناسی پوزیتویستی
 • دیدگاه پوزیتویست ها پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • ویژگی‏های علم نزد پوپر و عقلانیت انتقادی
 • دیدگاه پوپر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • علم شناسی کوهن
 • دیدگاه کوهن پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • پیشینۀ پژوهش در پیوند جامعه و معرفت
 • بررسی اندیشه‏های مارکس، دیلتای، نیچه، شلر و مانهایم در جامعه‏شناسی معرفت
 • نقد و بررسی برنامه قوی در جامعه شناسی معرفت
 • بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در هرمنوتیک
 • هرمنوتیک
 • بررسی اندیشه‏های شلایرماخر و دیلتای پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در دیدگاه گادامر
 • بررسی اندیشه‏های نیچه پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بررسی اندیشه‏های هایدگر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بررسی اندیشه‏های هورکهایمر، آدورنو و فیلسوفان نظریة انتقادی پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • دیدگاه هابرماس پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • دیدگاه فوکو پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • دیدگاه لیوتار پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بررسی مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ از دیدگاه سنّت گرایان
 • چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • نسبی گرایی در فلسفۀ علم
 • نسبی گرایی در جامعه شناسی معرفت
 • نسبی گرایی هرمنوتیک
 • نسبی گرایی پست مدرن
 • خودستیزی
 • گفتمان گریزی
 • پسروی علمی
 • دیگر چالش‏های مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • راهکارهای برون رفت از چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • تفکیک میان علوم در بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • اعتقاد به اصل مشترک
 • اعتقاد به روابط غیرعلّی میان علم و ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بازنگری در اهداف علم
 • برهم کنش دوسویه علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • حوزه‏های مجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • حوزه‏های غیرمجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید
مهلت ثبت نام
15 بهمن 1397
مهلت ارسال اصل مقالات
15 بهمن 1397
زمان برگزاری
15 اسفند 1397
سطح : ملی
مالک رویداد : گروه پژهشی قرآن و معرفت شناسی
رئیس رویداد : محسن عباس نژاد
دبیر علمی : دکتر حبیباله دعائی
دبیر اجرایی : دکتر امیر رضا رجبی
شهر برگزاری : ایران - خراسان رضوی - مشهد
آدرس دبیرخانه : مشهد مقدس، کوهسنگی 8 پلاک 20 بنیاد پژوهش های قرآنی
شماره تماس : 05138546150
شماره فکس : 02189776220
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک