کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﻧﮕﻪ داری آﻧﻬﺎ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﺮ و آﺳﻔﺎﻟﺖ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ راﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص اﯾﻦ دو ﻣﺎده در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬـﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در راﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻـﺮف ﺗـﺮﻣﯿﻢ و ﻧﮕـﻪ داری آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺳﺎﺧﺖ راﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓ ﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯽﺷﻮد. به منظور دستیابی به این اهداف بررسی شرایط و الزامات موجود در این زمینه برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات وابسته در تاریخ 27 تا 29 آبان ماه سال جاری از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و شرکت نشرفن برگزار خواهد شد.
توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

زمین شناسی

مهلت ثبت نام
31 شهریور 1393
مهلت ارسال اصل مقالات
31 مرداد 1393
زمان برگزاری
27 آبان 1393 الی 29 آبان 1393
سطح : ملی
مالک رویداد : یلدا ختلان
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
شماره تماس : 88979251
شماره فکس : 88971887
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک