کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

اولین همایش بین المللی جغرافیا، کشاورزی و گردشگری پایدار

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

اولین همایش بین المللی جغرافیا، کشاورزی و گردشگری پایدار توسط مرکز توسعه همایش های بین المللی پارس در تاریخ 25 بهمن ماه 1396 در شهر تهران برگزار می گردد.

این کنفرانس توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

جغرافیا

 • آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 • کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • آمایش سرزمین
 • مخاطرات محیطی
 • جغرافیای سیاسی
 • ژئومورفولوژی
 • طبیعت گردی (اکوتوریسم)
 • جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • جغرافیای پزشکی
 • جغرافیا و دفاع مقدس
 • هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
 • جغرافیا: دفاع و امنیت
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سایر محورهای مرتبط

کشاورزی

 • علوم و مهندسی آب
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • اقتصاد کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • علوم خاک
 • علوم دام و طیور
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • حشره شناسی کشاورزی
 • بیماری شناسی گیاهی
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • توسعه روستایی
 • مدیریت کشاورزی
 • مهندسی فضای سبز
 • سایر محورهای مرتبط


منابع طبیعی

 • زیستگاه‌ها و تنوع زیستی (گونه‌های در خطر انقراض، حفاظت و...)
 • مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
 • مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست و منابع طبیعی
 • مهندسی طراحی محیط زیست
 • مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی
 • رسانه و