کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

دهمین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی توسط همایشگران مهر اشراق در تاریخ 5 اسفندماه 1396 در شهر تهران برگزار می گردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

محورهای روانشناسی:

روان شناسی عمومی
روانشناسی رشد ،روانشناسی تجربی،روانشناسی تربیتی،روانشناسی اجتماعی،روانشناسی فیزیولوژیک،روانشناسی احساس و ادراک،روانشناسی یادگیری، روان سنجی،شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم )، روانشناسی مشاوره و راهنمایی،روانشناسی هوش و سنجش هوش ،روانشناسی پویایی گروه،روانشناسی کودکان استثنایی،روانشناسی جنایی، نوروپسیکولوژی،ارزشیابی شخصیت،تفکروزبان،اختلالات­یادگیری،روانشناسی­بازی،روانشناسی­مدیریت،آسیب­شناسی­اجتماعی،­اعتیاد­(­سبب­شناسی­و­درمان­)،­­روش­های­مطالعه­در­روانشناسی­و­­سایر موضوعات مرتبط

روانشناسی اجتماعی
روان شناسی سلامت اجتماعی در ایران و جهان،روان شناسی اجتماعی و دین،روان شناسی شهری و محیط،شناخت اجتماعی،روان شناسی اجتماعی در سازمان، ،روابط متقابل و نفوذ اجتماعی،گروه های اجتماعی

روانشناسی بالینی
اصول روانشناسی بالینی، فیزیولوژی عمومی - اعصاب و غدد، انگیزش و هیجان، آسیب شناسی روانی،آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان، روانشناسی مرضی، روان شناسی شخصیت، بهداشت روانی، روانشناسی یادگیری، روان درمانی،­مسائل ­روانشناسی­ بالینی­،­و­سایر­موضوعات­ مرتبط

رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
بهداشت روانی و پیشگیری، ناکامی، تعارض و فشار روانی، جو عاطفی خانواده، رفتار نابهنجار در محیط ارگانیک، پارادایم های جدید در آسیب شناسی روانی و درمانی، سبب شناسی اختلال وسواس فکری، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، اختلال در شخصیت، مبانی زیستی عصبی رفتار، روانشناسی اجتماعی، پویایی گروه، الگوهای فکری در روانشناسی کار، رهبری و مدیریت گروه، الگوسازی رفتاری، هوش هیجانی EQ، نارسایی های ذهنی، اختلالات یادگیری، کودکان استثنایی، خانواده و زوج درمانی، اضطراب، مدیریت استرس، بلوغ و بحرانهای آن، روانشناسی تحول، تاثیر تهاجم فرهنگی بر رفتار، سایکوسوماتیک، تاثیر روانگردان ها بر رفتار، احساس و ادراک، بارش مغزی و تفکر خلاق، تاثیر تعلیم و تربیت بر رفتار، گرایش های فلسفی و مکاتب بر رفتار، تفکر منطقی، علم النفس، ایدئولوژی رفتار، تاثیر رسانه های غربی بر رفتارو سایر موضوعات مطروحه در علوم تربیتی و روانشناسی در حوزه رفتار
رفتار در علم مدیریت و اقتصاد
رفتار فرد:
ماهیت رفتار سازمانی ،تفاوت فرهنگ ها در جهان ، مبانی رفتار فردی ، ادراک و تصمیم گیری فردی ، ارزشها،   نگرش ها­ و رضایت شغلی ، مفاهیم اصلی انگیزش ،. انگیزش: مفاهیم و کاربردها
رفتار گروه:
.مبانی رفتار گروهی ، درک تیم ، ارتباطات ، رهبری ، قدرت و سیاست ، تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی
رفتار سازمانی:
مبانی ساختار سازمانی ، تکنولوژی، طراحی شغل و تنش کاری ، منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها ، فرهنگ سازمانی ،تغییر و تحول سازمانی ، روش تحقیق در رفتار سازمانی
رفتاردرعلوم سیاسی و اجتماعی
رفتار سیاسی، مردم شناسی رفتار، جامعه شناسی رفتار، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، نفوذ اجتماعی، کنترل سیاسی، کنترل اجتماعی، روان‌شناسی و سیاست، شخصیت و سیاست، ریخت‌ها و رگه‌های شخصیت و سیاست، سیاست و هویت، افکار عمومی، تبلیغات، شایعه، روان‌شناسی مکاتب سیاسی، شخصیت و سیاست خارجی و سایر موضوعات مطروحه در علوم سیاسی و اجتماعی در حوزه رفتار
رفتارزیست ­محیطی وکشاورزی
رفتارهای خرده فرهنگ ها و محیط زیست، رفتار رسانه ای و محیط زیست، نقش دانش محیط زیستی در رفتار خانواده ها با محیط زیست، جامعه شناسی رفتار زیست محیطی، نقش آموزه های دینی در رفتار محیط زیستی جامعه، نقش صدا و سیما در تبیین رفتارهای زیست محیطی جامعه،  دولت ها، توسعه و رفتار زیست محیطی، تاثیر دانش محیط زیست در رفتار مدیران نسبت به محیط زیست، رابطه  دانش در رفتارهای محیط زیستی مردم، دانش محیط زیستی و رفتار زنان با محیط زیست، رفتارشناسی  دولت ها  با مقوله محیط زیست، نقش دانش محیط زیست در جلب رفتارهای مشارکتی مردم، رابطه بین فقر اقتصادی و رفتارهای محیط زیستی، سرمایه های اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی، نقش سازمان های غیر دولتی در رفتارهای محیط زیستی جامعه، دانش محیط زیست و رفتار مسئولیت پذیرانه مردم نسبت به محیط زیست، رفتار متولیان محیط زیست با جایگاه محیط زیست طبیعی نسبت محیط زیست طبیعی، متغیر های رفتاری در محیط زیست، دانش عینی و واقعی و تاثیر آن در رفتارهای زیست محیطی، جایگاه و رابطه دانش و رفتار محیط زیستی  دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ایران، رابطه بین سطح تحصیلات و رفتار محیط زیستی، جایگاه دانش محیط زیست در علوم دانشگاهی و رفتار دانش آموختگان دانشگاه با محیط زیست، کشاورزان و رفتار محیط زیستی، رابطه بین دانش و رفتار محیط زیستی صنعتگران، مسائل زیست محیطی بین المللی و رفتار دولت ها و سایر موضوعات مطروحه در حوزه محیط زیستی

محورهای جامعه شناسی

جامعه شناسی نظری-مفهومی
مفاهیم جامعه شناسی
نظریه های جامعه شناسی
تفکر نظری در جامعه شناسی
فلسفه و علوم اجتماعی
نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی
جامعه شناسی نوین
روش شناسی علوم اجتماعی
روش های پژوهش جامعه شناسی
آسیب شناسی اجتماعی
انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
آسیب های اجتماعی
هنجارهای اجتماعی
جامعه شناسی اعتیاد
رفاه اجتماعی
جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
فقر، رفاه و طرد اجتماعی
جامعه شناسی سلامت و پزشکی
جامعه شناسی بدن، بیماری و سالخوردگی
جامعه شناسی ارتباطات
جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
جامعه شناسی جامعه ی ارتباطی
جنسیت و خانواده
جامعه شناسی خانواده
جامعه شناسی جنسیت
جامعه شناسی فرهنگی
جامعه شناسی ادبیات
جامعه شناسی دین
جامعه شناسی فرهنگ
جامعه شناسی معرفت
جامعه شناسی هنر
جامعه شناسی آموزش و پرورش
جامعه شناسی تعلیم و تربیت
جامعه شناسی حقوق
جامعه شناسی علم و فناوری
جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی تاریخی
جامعه شناسی تاریخی
جامعه شناسی توسعه
جامعه شناسی توسعه روستایی
جامعه شناسی کشاورزی
جامعه شناسی جهان سوم
جامعه شناسی سازمان های مدرن
جامعه شناسی نژاد، قومیت و مهاجرت
جامعه شناسی شهری
جامعه شناسی شهری

محورهای مدیریت آموزشی

مدیریت آموزش
اصول مدیریت آموزشی
مدیریت آموزش عمومی
مدیریت آموزش عالی
کارکردهای مدیریت آموزشی
الزامات مدیریت آموزشی
فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی
سیاستگذاری آموزشی
مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی
رهبری آموزشی
ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی
جامعه شناسی آموزش
روش های نوین آموزشی
اصول، نظریه ها و یافته های علمی آموزشی
سازمان های آموزشی
تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
مدیریت مالی سازمان های آموزشی
مدیریت آموزش کارکنان
عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز
الزامات مدیریت آموزشی در سازمان
اصول مدیریت علمی در سازمان های آموزشی
تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی
ویژگی های محیط های آموزشی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
مدیریت آموزشی تطبیقی
نظام های نوین آموزشی
نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
روش های فعال یاددهی و یادگیری
کیفیت آموزشی
راهکارهای بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی
مدیریت کیفیت آموزش
سنجش کیفیت آموزشی
سنجش اثربخشی آموزشی
سنجش محتوای آموزشی
تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت آموزشی
اعتبارسنجی سازمان های آموزشی
ارزیابی مدرسین
برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
فناوری آموزشی
فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی
کلاس های غیرمتعارف
فناوری های نوین آموزشی

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

روانشناسی ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی

مهلت ثبت نام
2 دی 1396 الی 1 بهمن 1396
مهلت ارسال چکیده
2 دی 1396 الی 23 دی 1396
مهلت ارسال اصل مقالات
2 دی 1396 الی 1 بهمن 1396
تاریخ اعلام داوری
2 دی 1396 الی 15 بهمن 1396
زمان برگزاری
6 اسفند 1396
برگزارکننده : همایشگران مهر اشراق
مالک رویداد : همایشگران مهر اشراق
رئیس رویداد : حیدری
دبیر اجرایی : بتویی
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : تهران سالن تلاش
آدرس دبیرخانه : کرج، بالاتر از میدان آزادگان، برج قائم، طبقه نهم، واحد 906
شماره تماس : 02632547935
شماره فکس : 02632547936
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک