اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیر زمینی
محورهای همایش: 1) اکتشاف مواد معدنی 1-1 ) زمین شناسی و پی جویی (پتانسیل یابی) مواد معدنی 1-2 ) اکتشافات ژئوشیمیایی مواد معدنی 1-3 ) اکتشافات ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) مواد معدنی 1-4 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد معدنی 1-5 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-1 ) روش های دورسنجی در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-2 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-3 ) سایر روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-6 ) روش ها و انواع حفاری های اکتشافی در مواد معدنی 1-7 ) تخمین و ارزیابی ذخایر مواد معدنی به روش های مختلف (کلاسیک و زمین آمار) 1-8 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی در اکتشاف مواد معدنی 2) اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-1 ) زمین شناسی نفت 2-2 ) پتانسیل یابی مواد هیدروکربوری 2-3 ) اکتشافات هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوشیمی آلی 2-4 ) اکتشافات مقدماتی و تفصیلی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) 2-5 ) بررسی های آزمایشگاهی و آنالیز مغزه ها به منظور اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-6 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-7 ) ارزیابی های پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری 2-8 ) زمین شناسی و اکتشاف مخازن هیدروکربوری غیر متعارف 2-9 ) سیالات حفاری، روش ها و انواع حفاری های اکتشافی در مخازن هیدروکربوری 2-10 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-11 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی در اکتشاف مواد هیدروکربوری 3) اکتشاف آب 3-1 ) بررسی های زمین شناسی و دورسنجی به منظور تعیین پتانسیل های آب 3-2 ) ارتباط بین آب های زیرزمینی و منابع آب سطحی 3-3 ) هیدروژئولوژی و ژئوهیدرولوژی آب های زیرزمینی 3-4 ) بررسی ویژگی های کیفی و کمی آب های زیرزمینی 3-5 ) روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-6 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-7 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-8 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی آب های زیرزمینی 3-9 ) روش ها و انواع حفاری ها به منظور اکتشاف و استخراج آب های زیرزمینی 3-10 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی 4) اکتشاف منابع زمین گرمایی 4-1 ) بررسی های زمین شناسی و دورسنجی منابع زمین گرمایی 4-2 ) بررسی های ژئوشیمی وهیدروژئوشیمی منابع زمین گرمایی 4-3 ) بررسی ویژگی های کیفی و کمی چشمه های آب گرم 4-4 ) روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-5 ) روش های چاه پیمایی و اندازه گیری در چاه ها به منظور اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-6 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-7 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-8 ) روش ها و انواع حفاری ها به منظور اکتشاف و استخراج منابع زمین گرمایی 4-9 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی منابع زمین گرمایی
شهر برگزاری : تهران - تهران
محل برگزاری :
شماره تماس
0273-3393507 _3395509
شماره فکس
وب سایت
پست الکترونیک
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد