اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیر زمینی
محورهای همایش: 1) اکتشاف مواد معدنی 1-1 ) زمین شناسی و پی جویی (پتانسیل یابی) مواد معدنی 1-2 ) اکتشافات ژئوشیمیایی مواد معدنی 1-3 ) اکتشافات ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) مواد معدنی 1-4 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد معدنی 1-5 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-1 ) روش های دورسنجی در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-2 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-3 ) سایر روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-6 ) روش ها و انواع حفاری های اکتشافی در مواد معدنی 1-7 ) تخمین و ارزیابی ذخایر مواد معدنی به روش های مختلف (کلاسیک و زمین آمار) 1-8 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی در اکتشاف مواد معدنی 2) اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-1 ) زمین شناسی نفت 2-2 ) پتانسیل یابی مواد هیدروکربوری 2-3 ) اکتشافات هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوشیمی آلی 2-4 ) اکتشافات مقدماتی و تفصیلی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) 2-5 ) بررسی های آزمایشگاهی و آنالیز مغزه ها به منظور اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-6 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-7 ) ارزیابی های پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری 2-8 ) زمین شناسی و اکتشاف مخازن هیدروکربوری غیر متعارف 2-9 ) سیالات حفاری، روش ها و انواع حفاری های اکتشافی در مخازن هیدروکربوری 2-10 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-11 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی در اکتشاف مواد هیدروکربوری 3) اکتشاف آب 3-1 ) بررسی های زمین شناسی و دورسنجی به منظور تعیین پتانسیل های آب 3-2 ) ارتباط بین آب های زیرزمینی و منابع آب سطحی 3-3 ) هیدروژئولوژی و ژئوهیدرولوژی آب های زیرزمینی 3-4 ) بررسی ویژگی های کیفی و کمی آب های زیرزمینی 3-5 ) روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-6 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-7 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-8 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی آب های زیرزمینی 3-9 ) روش ها و انواع حفاری ها به منظور اکتشاف و استخراج آب های زیرزمینی 3-10 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی 4) اکتشاف منابع زمین گرمایی 4-1 ) بررسی های زمین شناسی و دورسنجی منابع زمین گرمایی 4-2 ) بررسی های ژئوشیمی وهیدروژئوشیمی منابع زمین گرمایی 4-3 ) بررسی ویژگی های کیفی و کمی چشمه های آب گرم 4-4 ) روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-5 ) روش های چاه پیمایی و اندازه گیری در چاه ها به منظور اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-6 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-7 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-8 ) روش ها و انواع حفاری ها به منظور اکتشاف و استخراج منابع زمین گرمایی 4-9 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی منابع زمین گرمایی
تاریخ شروع: 1392/09/19
تاریخ پایان: 1392/09/20
نام سازمان: دانشگاه شاهرود , دانشکده مهندسی معدن,نفت و ژئوفیزیک
آدرس وب سایت: http://www.ncee2013.ir/fa
شماره تماس: 0273-3393507 _3395509
تاریخ های مهم: آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهرماه 1392 برگزاری کنفرانس : 19 و 20 آذرماه 1392
آدرس دبیرخانه: شاهـرود ، بلـوار دانشـگاه ، دانـشـکـده مـهندسـی مـعـدن، نفـت و ژئـوفیـزیک

:: بازگشت به صفحه اول ::
آداک ژورنال: سیستم مدیریت آنلاین مجلات و نشریات علمی ایران
آداک کنفرانس : سامانه دبیرخانه آنلاین کنفرانس و همایش
اولین کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ICAUCAE 2015
 یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
پانزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
دومین همایش آموزش الکتروشیمی
پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسها وهمایشهای ایران "کنفرانس الرت" با هدف اطلاع رسانی دقیق وهدف دار به جامعه علمی کشور به صورت آزمایشی راه اندازی شد.